FAIL (the browser should render some flash content, not this).
obrazek górny

Małopolska Izba Rolnicza

Projekty aktów prawnych


31-03-2014

Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015. Prosimy o przedstawienie uwag do dnia 4 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM

31-03-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego. Prosimy o przesłanie opinii do dnia 9 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządaenia MRiRW

31-03-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin I Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. Prosimy o opinię do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządaenia MRiRW

31-03-2014

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Prosimy o przedstawienie Państwa opinii do 11 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy

20-03-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prosimy o przedstawienie uwag do dnia 7 kwietnia 2014 r.

Jak informuje MRiRW:

 • projekt rozporządzenia zmieniającego został przygotowany w związku z przesunięciem środków finansowych do działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 oraz dodatkowym naborem wniosków planowanym w przedmiotowym działaniu.
 • w projekcie przewiduje się podwyższenie kwoty premii dla młodych rolników z 75 000 do 100 000 oraz ustanowienie minimalnej liczby punktów, warunkującej przyznanie pomocy. Zmiany wynikają z konsultacji z KE w sprawie realokacji środków finansowych na to działanie.
 • projekt zawiera również rozwiązania mające na celu umożliwienie bardziej elastycznego podejścia w zakresie niezawinionych przez beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” opóźnień w realizacji zobowiązania do uzupełnienia wykształcenia.
Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

07-03-2014

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW 2007-2013. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do dnia 13 marca 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

07-03-2014

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do dnia 28 marca 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

26-02-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie liczby punktów jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego. Prosimy o przesłanie opinii w terminie do 7 marca 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

26-02-2014

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy mon 810. Prosimy o przesłanie opinii w terminie do 10 marca 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

24-02-2014

Poselski projekt o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Prosimy o zgłaszanie opinii w terminie do 25 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy

24-02-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Prosimy o zgłaszanie opinii w terminie do dnia 11 marca 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

24-02-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Prosimy o zgłaszanie opinii w terminie do 10 marca 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

11-02-2014

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady UE nr 1308/2013 i 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 7 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządaenia PEiR

11-02-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Prosimy o nadsyłanie uwag i opinii do dnia 14 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

11-02-2014

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW. Prosimy o nadesyłanie uwag i opinii do dnia 14 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

11-02-2014

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach ciekłych. Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do dnia 14 lutego br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM

11-02-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania. Prosimy o zgłaszanie opinii i uwag w terminie do 20 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządaenia MRiRW

11-02-2014

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z tekstem regulacyjnym. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Założenia do projektu

31-01-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.
Prosimy o przesłanie opinii do 3 lutego 2014 r.

Główna zmiana zaproponowana w przedmiotowym projekcie wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów rozporządzenia wspólnotowego* i dotyczy kwestii przeniesienia wymagań w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne z jednego obszaru zasady wzajemnej zgodności (wymogów w obszarze środowiska) do innego (norm Dobrej Kultury Rolnej). Przedmiotowa zmiana utrzymuje status quo w zakresie ochrony wód podziemnych w ramach zasady wzajemnej zgodności i nie wprowadza nowych obowiązków dla rolników.

Kolejna zmiana zaproponowana w przedmiotowym projekcie polega na wydłużeniu w określonych przypadkach terminu koszenia łąk i pastwisk tak, aby prowadzona na nich działalność rolnicza umożliwiała jednocześnie ochronę siedlisk przyrodniczych.

Projekt ww. rozporządzenia został udostępniony w BIP MRiRW oraz BIP RCL.

* Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 7312009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865).

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW
- Pismo przewodnie

31-01-2014

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 17 lutego br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MŚ

31-01-2014

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin COM(2013) 267 (dokument w języku polskim).

Prosimy o przesyłanie opinii do 12 lutego 2014 r.
 
Sprawy związane ze zdrowiem roślin były do tej pory regulowane na poziomie Unii Europejskiej postanowieniami dyrektywy Rady nr 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.).
Postanowienia dyrektywy 2000/29/WE były wielokrotnie nowelizowane, co wpłynęło negatywnie na spójność tekstu tego aktu prawnego. Ponadto, po ponad 10 latach obowiązywania postanowień dyrektywy, możliwe było dokonanie analizy skuteczności przyjętych w niej rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.

Dokonana analiza wykazała, że w wielu obszarach dotychczasowe regulacje wymagają zmiany. Dotyczy to m.in. przepisów regulujących zasady importu do Unii Europejskiej towarów pochodzenia roślinnego, pochodzących z państw trzecich. Dotychczasowe przepisy unijne należały do najbardziej liberalnych na świecie – w przepisach Unii Europejskiej określona została bowiem stosunkowo wąska lista towarów, których wprowadzanie na obszar Unii Europejskiej jest zabronione, jak również towarów, które w przypadku importu muszą spełniać wymagania specjalne dotyczące ich bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne. Import pozostałych towarów nie podlegał żadnym ograniczeniom. Powodowało to, że Unia Europejska pozostawała narażona na zagrożenia fitosanitarne, związane z importem „nowych” towarów, które nie były wcześniej przedmiotem importu. W ich przypadku, ewentualne dodatkowe środki fitosanitarne były podejmowane dopiero po kilkakrotnych stwierdzeniu porażenia ich przez organizmy kwarantannowe. W związku z powyższym projektowany akt prawny przewiduje możliwość przyjmowania przez Komisję Europejską tymczasowych środków fitosanitarnych dotyczących wprowadzania i przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej pochodzących z państw trzecich roślin przeznaczonych do sadzenia, w odniesieniu do których brak jest doświadczenia fitosanitarnego oraz wiedzy o zagrożeniach jakie mogą one stanowić. Rozwiązanie to w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie rewiduje przepisy dotyczące stref chronionych, ustanawianych na obszarze Unii Europejskiej w odniesieniu do określonych organizmów kwarantannowych. Obszary te, ze względu na to iż były wolne od określonych organizmów szkodliwych dla roślin, podlegały szczególnej ochronie. Projektowane rozporządzenie w bardziej szczegółowy, niż przepisy dotychczasowe, sposób reguluje zasady ustanawiania i znoszenia stref chronionych. Ograniczy to ryzyko, iż strefy takie będą utrzymywane w sposób nieuzasadniony.

Projektowane rozporządzenie ujednolici także zasady wydawania przez poszczególne państwa członkowskie paszportów roślin, dokumentów wydawanych dla określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przemieszczanych w obrębie Unii Europejskiej, potwierdzających, że nie stwarzają one ryzyka fitosanitarnego. Obecnie postanowienia dyrektywy 2000/29/WE, dotyczące wydawania paszportów roślin, nie były w jednakowy sposób interpretowane przez poszczególne państwa członkowskie.

Przepisy projektowanego rozporządzenie w lepszy sposób niż dotychczasowe korespondują także z przepisami z zakresu nasiennictwa.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin COM(2013) 267Pismo Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o opinię w sprawie proponowanych przez Komisję Europejską nowych przepisów dotyczących ochrony roślin przed agrofagami

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej zasady importu towarów pochodzenia roś linnego do Unii Europejskiej z państw trzecich nie ulegną istotnym zmianom i opierać się będą na tzw. "liście negatywnej", Oznacza to, że w przypadku towarów, dla których udowodnione zostało, iż stwarzają one ryzyko fitosanitarne, możliwe będzie wprowadzenie m zakazu ich importu do Unii Europejskiej lub u zależnie nie ich wprowadzania od spełnienia dodatkowych wymagań fitosanitrnych. Jedynie w przypadku roślin przeznaczonych do sadzenia, projektowane przepisy przewidują możliwość przyjęcia przez Komisję Europejską, w porozumieniu z państwami członkowskimi, tymczasowych ograniczeń w imporcie, jeżeli nie jest znane zagrożenie fitosanitarne jakie rośliny te mogą stwarzać [przepisy art. 47 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin [COM(2013)267 final].

W trakcie prac nad projektowanym rozporządzeniem pojawiły się propozycje całkowitej zmiany dotychczasowych zasad importu towarów do Unii Europejskiej i oparcie ich na tzw. "liście pozytywnej". Oznaczałoby to, iż import do Unii Europejskiej byłby możliwy tylko dla towarów, dla których oceniony został poziom ryzyka fitosanitarnego.
Rozwiązanie takie, zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej niż regulacje dotychczasowe, może jednak stwarzać utrudnienia w imporcie - import "nowych towarów", lub pochodzących z "nowych kierunków" byłby możliwy dopiero po dokonaniu przez Komisję Europejską analizy ryzyka m.in. na podstawie danych przekazanych przez państwo trzecie, co może być czasochłonne.

Jedna z propozycji zakłada przeprowadzenie w trakcie 3 letniego okresu vacatio legis dla projektowanego rozporządzenia oceny wszystkich "kierunków" importu towarów stwarzających potencjalne zagrożenie fitosanitarne, oraz docelowo podział importowanych towarów na trzy kategorie:

 • towary, których import do UE jest zabroniony,
 • towary, których import do UE jest dopuszczony pod warunkiem przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej,
 • towary, których import do UE jest dopuszczony bez dodatkowych wymagań fitosanitarnych.

Kolejna z propozycji, o charakterze "kompromisowym", łączy elementy pierwszej z propozycji z rozwiązaniami przedstawionymi przez Komisję Europejską. Zakłada ona, aby import na zasadnie tzw. "listy pozytywnej" dotyczył jedynie drzew i krzewów przeznaczonych do sadzenia. Obszary leśne, ze względ u na trudności w ich odtworzeniu w przypadku zniszczenia przez organizmy szkodliwe dla roślin, powinny być bowiem objęte szczególną ochroną.

Mając powyższe na uwadze, proszę o opinię dotyczącą opisanych wyżej propozycji uregulowania zasad importu do Unii Europejskiej towarów pochodzenia roślinnego.
Ze względu na dynamikę prac nad nowymi przepisami Unii Europejskiej odpowiedź proszę udzielić do dnia 14 lutego br.

Podsekretarz Stanu MRiRW
Krystyna Gurbiel


Załączniki:
- Projekt rozporządaenia_COM(2013)267 final

31-01-2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w którym uzwgledniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno–strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Zapraszamy do przekazywania uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na dostępnym FORMULARZU elektronicznym.

Po zakończeniu etapu konsultacji projekt PROW 2014 – 2020 zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012 r. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” oraz I projekt PROW 2014 – 2020.

II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do pobrania na stronie internetowej MRiRW

31-01-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prosimy o przesyłanie uwag w zakresie ww. projektów w terminie do dnia 7 lutego br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW - wdrażanie lolalnych strategii rozwoju
- Projekt rozporządzenia_funkcjonowanie LGD

31-01-2014

Projekty rozporządzeń:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa;


Prosimy o przekazanie opinii w terminie do 11 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW_szczegółowe warunki
- Projekt rozporządzenia MRiRW_wnioski
- Projekt rozporządzenia MRiRW_formularz wniosku_net

20-01-2014

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genetycznych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Program ma być kontynuacją programu wieloletniego realizowanego w latach 2008-2013 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie pn. „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W roku 2013 kończy się okres realizacji programu wieloletniego przyjętego uchwałą nr 117/2008 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe”, i realizowanego w latach 2008-2013 przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.  Dzięki programowi został zrealizowany szereg prac z zakresu wdrażania postępu biologicznego, zachowania i ochrony zasobów genowych dla wyżywienia i rolnictwa, oraz prac na rzecz procesów hodowlanych.  Potrzeba utrzymania i kontynuacji prac o tym charakterze wynika z faktu utrzymującej się dynamiki w rozwoju produkcji rolniczej. Zadaniem projektowanego programu wieloletniego jest realizacja prac badawczo wdrożeniowych opartych o  wykorzystanie naturalnych procesów występujących w przyrodzie, a więc naturalnej odporności roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska. Celem projektu programu jest nie tylko wypracowywanie nowych rozwiązań, ale także ich wdrażanie do praktyki rolniczej i hodowlanej, upowszechnianie w społeczeństwie.  Rozwiązania ujęte w projekcie mają charakter interdyscyplinarny, integrujący instytucje i dyscypliny naukowe poczynając od genomiki, przez metabolomikę, biotechnologię, biologię, genetykę molekularną i klasyczną, elementy agrotechniki, ochrony roślin, a także ochrony i wykorzystania bioróżnorodności. Planuje się, aby głównym wykonawcą projektowanego programu był w dalszym ciągu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, zaś w przypadku dwóch zadań z zakresu kolekcji banku genów roślin ogrodniczych i sadowniczych - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym efektom zewnętrznym dynamicznego rozwoju rolnictwa i niekoniecznie zależnym od  człowieka zmianom klimatu. Projektowany program został zaplanowany na okres 7 lat w postaci pięciu kluczowych obszarów badawczych:
1. Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych;
2. Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele;
3. Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych;
4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych;
5. Upowszechnianie wiedzy o rynku nasiennym, hodowli roślin, zmianach w przepisach ISTA i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.
Kluczowy obszar projektu programu obejmuje prace związane z roślinnym bankiem genów, w tym utrzymaniem kolekcji krajowych roślinnych zasobów genowych, które były finansowane jak dotąd wyłącznie w ramach programu wieloletniego. W bankach genów nasion, w ciekłym azocie, pod postacią kultur tkankowych i w kolekcjach polowych zgromadzone są najcenniejsze krajowe roślinne zasoby genowe. Pozostałe obszary badawcze projektu programu mają istotne znaczenie dla rozwoju sektora produkcji roślinnej w rolnictwie, z naciskiem na podnoszenie jej jakości. Do tych zagadnień należą doskonalenie roślin przy wykorzystaniu genów dzikich gatunków pokrewnych gatunkom uprawnym oraz zapobieganie zubożeniu zmienności genetycznej roślin. W ramach programu należy kontynuować prace naukowe związane z oceną wprowadzenia do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz doskonalenia laboratoryjnych technik identyfikacji i detekcji GMO na potrzeby służb kontrolnych. To zadanie jest istotne ze względu na nieustanny rozwój biotechnologii roślin oraz wszelkie zmiany w regulacjach prawnych dotyczących tego zagadnienia. Proponowany program związany jest  z łańcuchem żywnościowym i analizą możliwości pozyskiwania surowca do pierwotnej produkcji bezpiecznej żywności i paszy, kształtowaniem jakości surowców roślinnych a także zwiększaniem konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich.

Prosimy o przesyłanie opinii w terminie do dnia 17 lutego 2014 r.

Załączniki:
- Projekt uchwały wraz z załącznikiem

27-11-2013

MRiRW zwraca sie z prośbą o przedstawienie opinii na temat wyzwań stojących przed polskim sektorem mięsa i jaj oraz możliwości wdrażania i wykorzystania instrumentów WPR na lata 2014-2020 w zarządzaniu rynkiem, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, a także kwestii objęcia obowiązkowymi umowami dostaw produktów w sektorze.

W załączeniu prezentacja, która była podstawą dyskusji na spotkaniu w MRiRW dotyczącym reformy WPR w obszarze jednolitej organizacji rynków - szczególnie rynków mięsa i jaj.

Prosimy o przesłanie opinii najpóźniej do 6 grudnia 2013 r.

Załączniki:
- Zagadnienia do dyskusji

11-10-2013

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do skladek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 roku. Prosimy o przesłanie opinii do 14 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM

25-02-2013

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania i badania próbek środków ochrony roślin. Prosimy o przekazanie opinii do dnia 12 marca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

30-01-2013

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające rozporządzenia w sprawach:

1. szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj - prosimy o przesyłanie uwag do 12 lutego br.
2. upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt - prosimy o przesyłanie uwag do 20 lutego br.
3. opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów - prosimy o przesyłanie uwag do 20 lutego br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW_wymagania wet_drób i jaja
- Projekt rozporządzenia MRiRW_ocena wartosci użytkowej i hodowlanej
- Projekt rozporządzenia MRiRW_IR koni_paszporty bydła

24-01-2013

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Prosimy o przesyłanie uwag w trybie pilnym, do dnia 29 stycznia 2013 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy MRiRW

21-01-2013

W załączeniu dwa projekty rozporządzeń MRiRW (1) i Rady Ministrów (2):

1. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta dio obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych;
2. wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 21 stycznia 2013.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW
- Projekt rozporządzenia RM

15-01-2013

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ze względu na bardzo krótki termin opiniowania wyznaczony przez Ministerstwo Rolnictwa prosimy o przesłanie opinii w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2013 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

06-12-2012

Projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o nasiennictwie:

 1. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

Ze względu na termin wskazany przez Ministerstwo Rolnictwa prosimy o przesyłanie opinii do dnia 10 grudnia br. do godz. 15:00.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM_kukurydza
- Projekt rozporządzenia RM_ziemniaki

04-12-2012

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu. Prosimy o przesyłanie opinii do 14 grudnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

04-12-2012

Projekty rozporządzeń MRiRW w sprawie:

a) warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania oraz

b) szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 21 grudnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW_warunki wstępnego uznawania
- Projekt rozporządzenia MRiRW_warunki przyznawania pomocy

27-11-2012

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji (zmiana polega na dodaniu kolejnej firmy uprawnionej do wydawania certyfikatów integrowanej produkcji). Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 7 grudnia 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

27-11-2012

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu podziału środków PROW na lata 2007-13. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 12 grudnia 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

09-11-2012

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne, przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 16 listopada 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

06-11-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r., wraz z uzasadnieniem. Prosimy o przesłanie opinii do 6 listopada br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

06-11-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Prosimy o przesłanie opinii do 12 listopada br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM
- Projekt uchwały RM

06-11-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy objętego PROW na lata 2007-13. Prosimy o przesłanie opinii do 14 listopada br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

06-11-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji. Prosimy o przesłanie opinii do dnia 28 listopada br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

24-10-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, snejferów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań. Jest to rozporządzenie wykonawcze do procedowanej w Sejmie ustawy o środkach ochrony roślin. Prosimy o przesłanie opinii do 5 listopada br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

24-10-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. Prosimy o przesłanie opinii do 5 listopada br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

22-10-2012

Projekt informacji RP w sprawie zmiany wniosku Komisji COM (2011) 628 final/2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 8  listopada 2012 r.

Załączniki:
- Projekt informacji RP

22-10-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r. Prosimy o przesłanie opinii do 25 października 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM

22-10-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Prosimy o przesłanie opinii w terminie do 30 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRWj

22-10-2012

Projekt projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej ANR oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 25 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

22-10-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Jest to rozporządzenie wykonawcze do procedowanej w Sejmie ustawy o środkach ochrony roślin. Prosimy o przesłanie opinii do 31 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

17-10-2012

Rządowy projekt ustawy o środkach ochrony roślin wraz z uzadsadnieniem. Prosimy o przesłanie opinii do 19 października 2012 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy
- Uzasadnienie do projektu

15-10-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 19 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM

15-10-2012

Projekty rozporządzeń z Ministerstwa Finansów:
1. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (wraz z uzasadnieniem);

2. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (wraz z uzasadnieniem).

W załączeniu również tabela zbieżności.

Prosimy o przesyłanie uwag do w/w projektów do dnia 18 października 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MF_zwrot podatku
- Projekt rozporządzenia MF_faktury elektroniczne
- Tabela zbieżności

15-10-2012

Projekty rozporządzeń z Ministerstwa Finansów:
1. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (wraz z uzasadnieniem);
2. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (wraz z uzasadnieniem).
oraz tabela zbieżności.

Prosimy o przesyłanie uwag do w/w projektów do dnia 18 października 2012 r.

10-10-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 16 października br.

Załączniki:
- Projekt ustawy MRiRW

05-10-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach. Prosimy o przesłanie opinii do 15 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

26-09-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 1 października br.

Załączniki:
- Projekt ustawy

26-09-2012

Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO. W projekcie tym uwzględniono kwestię modulacji płatności. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 3 października br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

26-09-2012

Posleski projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 10 października 2012 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy

18-09-2012

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, wraz z uzasadnieniem. Prosimy o przekazanie uwag do dnia 20 września br.

Załączniki:
- Rządowy projekt ustawy
- Uzasadnienie do projektu

10-09-2012

Poselski projekt ustawy o uregulowaniu wspólnot gruntowych. Prosimy o przedstawienie opinii w terminie do 17 września br.

Załączniki:
- Projekt poselski SP

20-07-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego PROW na lata 2007-2013, opracowanego na podstawie art. 36 ust. 9 z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427, z późn. zm.). Prosimy o przesyłanie opinii i ewentualnych uwag do dnia 14 sierpnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

13-07-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prosimy o przesyłanie opinii do ww. projektu w terminie do dnia 24 lipca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

13-07-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prosimy o przesyłanie opinii do ww. projektu w terminie do dnia 20 lipca 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzeni aRady Ministrów

12-07-2012

Projekty rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych
 • Projekt rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych
 • Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 4 sierpnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporzadzenia MRiRW_znakowanie środków spożywczych
- Projekt rozporzadzenia MRiRW_jakość handlowa soków i nektarów
- Projekt rozporządzenia MRiRW_znakowanie artykułów rolno-spożywczych

09-07-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.
Projekt był już konsultowany w kwietniu br. i obecnie po uzgodnieniach międzyresortowych przekazany do ponownych konsultacji. Prosimy o przesłanie opinii do 16 lipca br.

Załączniki:
- Pismo przewodnie
- Projekt rozporządzenia

30-05-2012

Projekt ustawy o izbach rolniczych, który został opracowany przez Zespół KRIR ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych III kadencji - okrojony o przepisy dotyczące finansowania i odzyskiwania majątku, na które nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. Projekt ten był złożony jako poselski do Sejmu RP i był procedowany przez Komisję Sejmową Rolnictwa i Rozwoju Wsi VI kadencji. W związku z zakończeniem kadencji Sejmu prace nad projektem przerwano. Niniejszy projekt został uzupełniony przez Zarząd KRIR IV kadencji o kwestię finansowania po ewentualnym wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie opinii do w/w projektu do dnia 10 czrwca br.

Załączniki:
- Projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych _maj 2012

30-05-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wraz z uzasadnieniem) z dnia 25 maja 2012 r. Prosimy o zgłoszenie uwag do ww. projektu w terminie do dnia 8 czerwca 2012 r.

Link do strony Ministerstwa Finansów, gdzie umieszczony został projekt:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=636&id=297759&typ=news

 

30-05-2012

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. Prosimy o uwagi do dnia 31 maja br.

Załączniki:
- Projekt zmiany ustawy _maj 2012

23-05-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2012, dotyczący produkcji włókna lnianego i konopnego. Prosimy o opinię w terminie do 4 czerwca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

22-05-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nad którym obecnie pracuje Sejm. Prosimy o przesyłanie uwag do 25 maja br.

Załączniki:
- Projekt ustawy

15-05-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przesłany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prosimy o przesyłanie uwag do 31 maja br.

Załączniki:
- Pismo kierujące MPiPS
- Projekt ustawy

30-04-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Prosimy o przesłanie Państwa opinii w terminie do 14 maja br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

30-04-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „ułatwienie startu młodym rolnikom”, wraz z pismem przewodnim Ministerstwa Rolnictwa.
Prosimy o przesłanie ewentualnych opinii do dnia 15 maja br.

Załączniki:
- Pismo przewodnie
- Projekt rozporządzenia MRiRW

25-04-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych. Prosimy o zgłaszanie uwag do 8 maja 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

25-04-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Prosimy o przesłanie ewentualnych opinii do dnia 11 maja br.

Załączniki:
- pismo MRiRW
- Projekt rozporządzenia MRiRW

10-04-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” obj. PROW na lata 2007-2012. Prosimy o zgłaszanie uwag do 23 kwietnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

04-04-2012

Projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus oraz zmieniane rozporządzenie. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 20 kwietnia br.

Załączniki:
- Pozporządzenie MRiRW z dnia 29.04.2011 r.
- Projekt nowelizacji MRiRW z uzasadnieniem

30-03-2012

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartych w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 12 kwietnia br.

Załączniki:
- Nowelizacja rozporządzenia MRiRW

30-03-2012

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Prosimy o przesyłanie uwag w trybie pilnym (z uwagi na niezwłoczną potrzebę wprowadzenia rozwiązań umożliwiających udzielanie pomocy rolnikom i producentom rolnym poszkodowanym w wyniku ujemnych skutków przezimowania).

Załączniki:
- projekt uchwały RM

29-03-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013. Prosimy o wyrażenie opinii i przesłanie ew. uwag do 5 kwietnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM

29-03-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. Prosimy o zgłaszanie uwag do 6 kwietnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

26-03-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Prosimy o zgłoszenie uwag w terminie do dnia 4 kwietnia 2012 r.

Załączniki:
- Projekt zmian do ustawy

22-03-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. Prosimy o opinię w do 30 marca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

22-03-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie WPR z prośbą o zgłaszanie uwag do przedmiotowego projektu do 2 kwietnia br.

Załączniki:
- Projekt ustawy

22-03-2012

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu,
 2. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu.

Prosimy o przesyłanie opinii do 13 kwietnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW - rozporządzenie uchylające
- Projekt rozporządzenia MRiRW

14-03-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesiania gruntów innych niż rolne”. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 27 marca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW_zalesianie gruntów

14-03-2012

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska:

 1. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
 2. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

skierowanych ponownie do konsultacji społecznych po uzgodnieniach międzyresortowych. Prosimy o przesyłanie opinii do dnia 16 marca br.

W załączeniu również poprzednia wersja projektów oraz opinia Ministerstwa Rolnictwa do tej wersji.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MŚ_plan zadań ochronnych_2012
- Projekt rozporządzenia MŚ_projekt planu ochrony_2012
- Opinia MRiRW_2011
- Projekt rozporządzenia MŚ_plan zadań ochronnych_2011
- Projekt rozporządzenia MŚ_projekt planu ochrony_2011

13-03-2012

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Prosimy o przesłanie uwag w terminie do 20 marca br.

Załączniki:
- Projekt ustawy_jednostki doradztwa rolniczego

07-03-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Prosimy o przesłanie opinii w terminie do 14 marca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

05-03-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Prosimy o przekazanie ewentualnych opinii do 9 marca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MG
- Projekt rozporządzenia MG
- Projekt rozporządzenia MG
- Projekt rozporządzenia MG_uzasadnienie
- Projekt rozporządzenia MG_uzasadnienie
- Projekt rozporządzenia MG_ocena
- Projekt rozporządzenia MG_ocena

05-03-2012

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania. Prosimy o przesłanie opinii w terminie do 15 marca br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

27-02-2012

Poselski projekt (Klub PSL) nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Prosimy o wyrażenie opinii i przesłanie ew. uwag do dnia 28 lutego br.

Załączniki:
- Projekt ustawy

22-02-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Ze względu na krótki termin wyznaczony przez MRiRW prosimy o przesłanie ewentualnych uwag i opinii do dnia 27 lutego br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW - formularz wniosku
- Projekt rozporządzenia MRiRW - wykaz roślin upo
- Projekt rozporządzenia MRiRW - wnioski dot. płatności bezpośrednich

21-02-2012

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym. Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w takim terminie, aby umożliwić prawidłową realizację płatności do krów i owiec, tj. od dnia 15 marca 2012 r. (data ta stanowi początkowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich), prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i przedstawienie ewentualnych uwag w możliwie najkrótszym terminie - najpóźniej do dnia 20 lutego 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW

21-02-2012

Projekty rozporządzeń MRiRW w sprawie:

a) wymagań jakościowych dla surowca tytoniowego;

b) rejonów uprawy tytoniu.


Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag  najpóźniej do dnia 21 lutego do godz.12:00.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW_rejony uprawy
- Projekt rozporządzenia MRiRW_wymagania jakościowe
- Pismo przewodnie

21-02-2012

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej. Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 27 lutego br.

Załączniki:
- Projekt ustawy_zmiana ustawy o ubezpieczeniach

21-02-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 27 lutego 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM_program zwalczania choroby Aujeszkyego

21-02-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 28 lutego br.

Załączniki:
- Projekt ustawy_fundusze promocji

21-02-2012

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w którym Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej proponuje podniesienie wieku emerytalnego. Prosimy o przekazanie opinii w terminie do 1 marca 2012 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy_emerytury i renty

21-02-2012

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich. Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do 9 marca 2012 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia RM_KSOW

21-02-2012

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prosimy o przekazywanie uwag do dnia 2 marca br.

Załączniki:
- Projekt zmian do ustawy_akcyza na olej napędowy

08-02-2012

Projekt krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, opracowany przez MRiRW.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

Prosimy o uwagi do 29 lutego 2012 r.

Załączniki:
- Projekt krajowego planu działania
- Projekt rozporządzenia

06-02-2012

Projekt nowelizacji ustawy o paszach. Prosimy o uwagi do dnia 14 lutego br.

Załączniki:
- Projekt nowelizacji ustawy

16-01-2012

Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 (druk nr 103) obecnie procedowany w Sejmie wraz z informacją nt. składki opłacanej w 2011 r. przez osobę wykonującą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Załączniki:
- Projekt ustawy
- Informacna nt. składki

10-01-2012

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Prosimy o przesłanie ewentualnych opinii do dnia 19 stycznia 2012 r.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

10-01-2012

Projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki - Prawo energetyczne. Prosimy o przesłanie ewentualnych opinii do dnia 19 stycznia 2012 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy
- Uzasadnienie do projektu ustawy
- Ocena skutków regulacji

10-01-2012

Projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki - Prawo gazowe. Prosimy o przesłanie ewentualnych opinii do dnia 19 stycznia 2012 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy
- Uzasadnienie do projektu ustawy
- Ocena skutków regulacji

09-01-2012

Projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki – Odnawialne źródła energii. Prosimy o przesłanie ewentualnych opinii do dnia 19 stycznia 2012 r.

Załączniki:
- Projekt ustawy
- Uzasadnienie do projektu ustawy
- Ocena skutków regulacji

09-01-2012

Projekty rozporządzeń MRiRW zmieniających rozporządzenia:

 • w sprawie szczegółowych warynków i tryby przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013,
 • w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013.

Prosimy o przesłanie opinii najpóźniej do 12 stycznia 2012 r.

Załączniki:
- Pismo MRiRW
- projekt rozporządzenia MRiRW

09-12-2011

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności.
Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 14 grudnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

09-12-2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (projekt dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Prosimy o zgłaszanie uwag i opinii najpóźniej do 20 grudnia br.
 

Załączniki:
- Projekt ustawy

30-11-2011

Projekty rozporządzeń:

 1. W sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalenia i wnoszenia opłat;
 2. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa.

Prosimy o zgłaszanie uwag do 5 grudnia 2011 r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MRiRW_przetargi na dzierżawę
- projekt rozporządzenia MRiRW_tryb przekazywania nieruchomości

04-11-2011

Projekt ustawy o nasiennictwie. Prosimy o przesyłanie uwag do 10 listopada 2011 r.

Załączniki:
- Pismo MRiRW
- Projekt ustawy

28-10-2011

Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach:

1. Wymagań technicznych dla opryskiwaczy
2. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy.

Prosimy o przysłanie opinii w terminie do 21 listopada 2011 r.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW_wymagania techniczne dla opryskiwaczy
- projekt rozporządzenia MRiRW_badanie sprawności technicznej opryskiwaczy

28-10-2011

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Prosimy o przesyłanie uwag do 15 listopada 2011 r.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW_odnowa i rozwoj wsi

24-10-2011

Projekty rozporządzeń Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia:

 1. Krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus Gallus) na lata 2012-2013
 2. Krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach w stadach niosek gatunku kura (Gallus Gallus) na lata 2012-2013
 3. Krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus) na lata 2012-2013


Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do 10 listopada br.

Załączniki:
- Salmonella_brojlery
- Salmonella_nioski
- Salmonella_hodowlane

12-10-2011

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2012 rok. Prosimy o zgłaszanie opinii do 3 listopada 2011 r.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia RM

10-10-2011

Projekty rozporządzeń RM w sprawie:

 • stawek płatności za ilość skrobi zawarte w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012
 • wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gosp. 2011/2012

Prosimy o przekazywanie uwag do ww. projektów do dnia 11 października br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia RM_ziemniaki
- projekt rozporządzenia RM_ziemniaki_skrobia

10-10-2011

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła. Prosimy o przekazywanie uwag do 25 października br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia RM_zwalczanie BSE

10-10-2011

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. Urzejmie prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 12 października 2011 r.
W załączeniu wniosek KRIR  z dnia 15.07.br. wystosowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia koniecznych działań legislacyjnych w ww. zakresie.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia RM_akcyza
- wniosek KRIR

10-10-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Rozporządzenie m.in. zmniejsza strefy ochronne wokół cieków wodnych. Urzejmie prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 12 października 2011 r.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW_stosowanie nawozów

10-10-2011

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

 • Sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000
 • Sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000

Urzejmie prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 18 października 2011 r.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MŚ_plan ochrony
- projekt rozporządzenia MŚ_plan zadań ochronnych

06-10-2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt wprowadza przepisy w zakresie nowego mechanizmu wsparcia w sektorze tytoniu oraz dopłaty do owoców miękkich.Ministerstwo Rolnictwa prosi o potraktowanie sprawy jako pilnej. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 14 października br.

Załączniki:
- Projekt ustawy

12-09-2011

Nowa wersja projektu ustawy o środkach ochrony roślin (po konsultacjach międzyresortowych) oraz tabela zbieżności do projektu ww. ustawy. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag w terminie do 15 września br.

Załączniki:
- Projekt ustawy
- Tabela zbieżności do ustawy

12-09-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 13 września br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

12-09-2011

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjały produkcji rolnej zniszczonego ….”. Projekt zakłada uwzględnienie przy określeniu maksymalnej kwoty pomocy dla poszkodowanych gospodarstw zarówno wartości szkód poniesionych w majątku trwałym gospodarstwa, jak również w produkcji rolnej. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 14 września br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

12-08-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Prosimy o przesłanie uwag do 24 sierpnia 2011r.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MŚ

12-08-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Prosimy o przekazanie uwag do 22 sierpnia br.

Załączniki:
- Projekt rozporządzenia MŚ

25-07-2011

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013. Prosimy o przekazywanie uwag do 8 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

25-07-2011

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania  „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013. Prosimy o przekazywanie uwag do 8 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

15-07-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opracowany w Departamencie Rybołówstwa) w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym - prosimy o wyrażenie opinii i przekazanie ewentualnych uwag w terminie najpóźniej do dnia 24 lipca br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

15-07-2011

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń - prosimy o wyrażenie opinii i przekazanie ewentualnych uwag w terminie najpóźniej do dnia 10 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia RM

13-07-2011

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii – prosimy o przesyłanie uwag do dnia 10 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

13-07-2011

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” objętego PROW 2007-2013 – prosimy o przesyłanie uwag do dnia 1 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

13-07-2011

Projek rozporządzenia w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych – prosimy o przesyłanie uwag do dnia 10 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

13-07-2011

Projek rozporządzenia w sprawie integrowanej produkcji – prosimy o przesyłanie uwag do dnia 8 sierpnia br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

08-06-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawach wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 15 czerwca br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MG

17-05-2011

W załączeniu projekt rozporządzenia w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prosimy o przekazanie uwag do ww. projektu do 25 maja br.

Załączniki:
- projekt rozporządzenia MRiRW

30-03-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 4 kwietnia br.

Załączniki:
- Projekt MG


PROWPDO

wypunktowaniePROW 2017-2013

Agro Newslegalnazywnosc

Portal AgroNews

legalnazywnosc

spód strony