Informator Małopolskiej Izby Rolniczej nr 34(41) Jesień/Zima 2012


08-01-2013, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Małopolskiej-Izby-Rolniczej-nr-34(41)-Jesień/Zima-2012,8139.html

„Informator Małopolskiej Izby Rolniczej” jest publikacją powstałą z myślą o małopolskich rolnikach - delegatach i członkach Małopolskiej Izby Rolniczej.

Warto wspomnieć, że pierwszy w Polsce biuletyn izbowy wydała w 1998 r. Tarnowska Izba Rolnicza ("Informator TIR"). Po reformie strukturalnej i połączeniu się Izb (Tarnowskiej, Nowosądeckiej i Krakowskiej), w 1999 r., powstała Małopolska Izba Rolnicza, która kontynuuje tę tradycję wydawniczą. Pismo wydawane jest obecnie w nakładzie 3,5-4 tys. egzemplarzy i jest bezpłatnie dystrybuowane wśród małopolskich rolników uczestniczących w organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, seminariach i konferencjach, jak również podczas wystaw, dożynek i innych plenerowych imprez rolniczych. Autorami artykułów zamieszczanych w Informatorze są głownie pracownicy oraz delegaci Izby. W każdym wydaniu pokazujemy ważne dla małopolskich rolników wydarzenia oraz działania i interwencje podejmowane przez samorząd rolniczy. Zamieszczamy tu ważne informacje branżowe przekazywane przez instytucje działające w otoczeniu rolnictwa oraz porady prawne. Pokazujemy problemy i perspektywy - zarówno naszych małopolskich gospodarstw, jak również sposoby funkcjonowania rolników w innych krajach - głownie u naszych wieloletnich partnerów - we Francji, a obecnie również na Węgrzech i w Rumunii. Na łamach Informatora zamieszczamy też opinie osób związanych z rolnictwem i funkcjonujących w tej branży.

Wszystkich, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie w kwestiach dotyczących produkcji rolniczej, problemów w prowadzeniu działalności, a przede wszystkim pomysłów na ich rozwiązanie, serdecznie zapraszamy do nadsyłania swoich propozycji. Zamieszczanie tego typu artykułów w naszym Informatorze jest bezpłatne. Prosimy również o nadsyłanie fotografii, które stanowić będą ilustrację nadesłanych tekstów, lub też będą mogły być zamieszczone w charakterze fotorelacji z ważnych wydarzeń.

Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o zamieszczeniu nadsyłanych treści oraz do skracania i wykonania niezbędnych korekt w tekstach nie zamawianych. W Informatorze MIR nie zamieszczamy treści o charakterze politycznym.

Parametry techniczne propozycji materiałów do Informatora MIR:

Załączniki