MIR zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego do Mołdawii


13-06-2018, Redaktor: Jkalmuk
https://mir.krakow.pl/artykuly/MIR-zaproszenie-do-składania-ofert-na-organizację-wyjazdu-studyjnego-do-Mołdawii,11425.html

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty na organizację wyjazdu studyjnego dla 30-osobowej grupy z Małopolski do Mołdawii.

Liczba uczestników: 30 osób
Czas trwania wyjazdu: 6 dni
Termin: wrzesień 2018 r. Ostateczna data wyjazdu zostanie określona, na podstawie wybranej oferty, w umowie.

Oferty dostarczyć należy osobiście lub w formie papierowej do siedziby Małopolskiej Izby Rolniczej os. Krakowiaków 45 A/15, 31-964 Kraków, w terminie do 25.06.2018 r. do godziny 9:30. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki jakie spełniać musi oferta, w tym listę niezbędnych załączników, zawarto z Zapytaniu ofertowym.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Marcin Słowik (tel./fax 014 621 00 64; e-mail: mirtarnow@gmail.com)

W załączeniu:

► Zapytanie ofertowe
► Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
► Zał. nr 2. Formularz ofertowy
► Zał. nr 3. Oświadczenie
► Zał. nr 4. Wykaz usług
► Zał. nr 5. Wzór umowy

Ogłoszenie zapytania ofertowego zamieszczone zostało na portalu ogłoszeń ARiMR ► https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ pod id. 02/13/06/2018


WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

18-06-2018

Sprostowanie omyłki pisarskiej 
 
Zamawiający informuje, że zamieszczonym na stronie internetowej www.mir.krakow.pl w zakładce przetargi oraz stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod nr 02/13/06/2018 dokumencie pt. „Zapytanie ofertowe” na stronie 5 w pkt VIII ppkt 6 dotyczącym opisu koperty w której złożona winna być oferta wykryto błąd odnośnie nieprawidłowo podanej daty:
 
Jest: Nie otwierać przed dniem 22.06.2018 r. godz. 10:00
 
Powinno być: Nie otwierać przed dniem 25.06.2018 r. godz. 10:00
 
Ww. dokument pt. „Zapytanie ofertowe” został skorygowany i umieszczony na powyższych stronach w poprawnym brzmieniu.
Powyższa zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.


15-06-2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o następującej treści:

"Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lotów na trasie Kraków - Kiszyniów z przesiadką nie tylko w Warszawie. Wykonawcy zależy na dobraniu odpowiedniego godzinowo połączenia, z jak najkrótszą przesiadką i zamykanie możliwości na Warszawie wydaje się niecelowe i niekorzystne dla samego Zamawiającego."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany lotniska transferowego, z zastrzeżeniem dopuszczenia możliwości lotu bezpośredniego na trasie Kraków-Kiszyniów.