ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH


29.11.2018 r. weszły w życie przepisy ►ustawy określającej zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich. Jej celem jest nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

►Informacje podstawowe
Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła działającego na podstawie odrębnych przepisów
Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich związków kół gospodyń wiejskich
Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
Nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich
Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy
Wykaz pełnomocników ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich

UWAGA! Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Źródło: ARiMR


Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy oraz obawami KGW w związku z wprowadzeniem nowych przepisów:

⇒Tekst ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (wraz z załacznikiem - określającym wzorcowy statut) ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu 

⇒Ustawa o kołach gospodyń wiejskich może ograniczać wolność zrzeszania! 

⇒Apel KGW do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

⇒Ustawa o KGW już obowiązuje. Jakie prawa i obowiązki zyskają koła?

 

 

Licznik odwiedzin: 925959