Agroleśnictwo w teorii i w praktyce, zapraszamy na wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski


Małopolska Izba Rolnicza zaprasza rolników i doradców rolnych z Małopolski do udziału w 3-dniowym wyjeździe szkoleniowym 
pn. „Agroleśnictwo w teorii i w praktyce”.

 • Miejsce docelowe: południowo-wschodnia Małopolska, woj. podkarpackie
 • Planowany termin wyjazdu: 20-22 czerwca 2022 r.
 • Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca 2022 r.

Tematyka planowego wyjazdu szkoleniowego dotyczy agroleśnictwa, które jest innowacyjnym i przyszłościowym sposobem prowadzenia produkcji rolnej, integrującej drzewa i krzewy do każdego rodzaju produkcji roślinnej (w tym również produkcji sadowniczej i warzywniczej), a także chowu i hodowli zwierząt (system leśno-pastwiskowy) po to, by uzyskać wydajny i opłacalny system, który dodatkowo będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Stosowanie praktyk rolno-leśnych pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania gruntu do produkcji wielokierunkowej. Odpowiednio zaplanowana więźba drzew/krzewów i odległość pomiędzy ich rzędami ogranicza negatywny wpływ drzew na plonowanie roślin. Jednocześnie, korzystne oddziaływanie środowiskowe drzew wpływa na poprawę produkcyjności i jakości roślin uprawnych, zwłaszcza w okresach zagrożenia suszą czy erozją gleb. 

Szkolenia przeprowadzone zostaną przez cenionych ekspertów (członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, pracowników IUNG-PIB) specjalizujących się w dziedzinie agroleśnictwa, agroekologii i ochrony gleb, mających wieloletnie doświadczenie w szkoleniach rolników i doradców.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzą gospodarstwa, których właściciele wdrażają praktyki agroleśne w swoich gospodarstwach, oraz aktywnie angażują się w propagowanie idei zrównoważonego rolnictwa i agroleśnictwa poprzez udział w projektach badawczych i upowszechnieniowych – o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy:

♦ rolników – właścicieli gospodarstw rolnych oraz pełnoletnich członków rodzin pracujących w gospodarstwie, szczególnie uczniów techników rolniczych i studentów uczelni rolniczych, którzy swoją przyszłość wiążą z rolnictwem – nie więcej niż 30 osób;

♦ doradców rolnych – pracownicy MODR, pracownicy MIR z uprawnieniami doradców – nie mniej niż 10 osób.

Planowany, ramowy program wyjazdu studyjnego:

I dzień: 20 czerwca 2022 r.
podane godziny mogą ulec niewielkim zmianom

 • ok. 07:30 - wyjazd z Krakowa
 • ok. 09:30-10:30 - dojazd do hotelu, zakwaterowanie, rozpoczęcie szkolenia
 • 10:30-11:30 - wykład: „Wstęp do agroleśnictwa” (1 h)
 • 11:30-12:00 - przerwa kawowa
 • 12:00-14:00 - wykład: „Systemy alejowe” (2 h)
 • 14:00-15:00 - obiad
 • ok. 15:00 - wyjazd do gospodarstwa w miejscowości Łazy Brzyńskie
 • 16:00-18:00 - wizyta w gospodarstwie z udziałem eksperta (2 h)

Gospodarstwo ekologiczne, produkujące m.in. jabłka (stare odmiany) i czarną porzeczkę; wdrażające systemy rolno-drzewne: wypas pastwiskowy w sadzie tradycyjnym. Gospodarstwo uczestniczy w międzynarodowym projekcie AFINET (Agroforestry Innovation Networks), jako jedno z gospodarstw „pokazowych” (link do filmu: https://youtu.be/ATnZMUjCMF8).

 • ok. 18:00 - powrót do hotelu, kolacja.

 

II dzień: 21 czerwca 2022 r.

 • 07:30 - śniadanie
 • 08:00-09:30 - wykład: „Systemy leśno-pastwiskowe” - (1,5 h)
 • 09:30-10:00 - przerwa kawowa
 • 10:00-12:00 - wykład: „Planowanie i zakładanie systemów rolno-drzewnych” (2 h)
 • 12:00-13:00 - obiad
 • ok. 14:00 - wyjazd do gospodarstwa OIKOS w miejscowości Krzywa.

Demonstracyjne gospodarstwo ekologiczne (należy do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych), zajmujące się hodowlą bydła mięsnego. Realizowane są tu praktyki z zakresu agroleśnictwa: systemy leśno-pastwiskowe, wypas kwaterowy, produktywne żywopłoty, zadrzewienia pasowe. Gospodarstwo uczestniczy w 2 międzynarodowych projektach:
1) AFINET (Agroforestry Innovation Networks) - jako jedno z gospodarstw „pokazowych” (link do filmu: https://youtu.be/5ofK1GGfcEw); oraz 
2) AGROMIX - projekt badawczy skupiający rolników, badaczy i decydentów w celu zbadania i wypracowania rozwiązań agroekologicznych na rzecz wdrażania praktyk agroleśnych.
Właściciel gospodarstwa jest rolnikiem i ekspertem w zakresie agroleśnictwa – współautorem publikacji oraz edukatorem, który prowadzi warsztaty i szkolenia dla rolników zakresu rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa oraz praktyk rolniczych dla ochrony klimatu. 

 • 15:00-16:30 - wykład: „Gleby Polski. Charakterystyka gleb użytkowanych rolniczo. Zagrożenia gleb i metody przeciwdziałania ich degradacji” - wykład polowy z prezentacją odkrywki gleby (1,5 h)
 • 16:30-17:00 - przerwa kawowa
 • 17:00-20:00 - zwiedzanie gospodarstwa z udziałem eksperta (3 h)
 • ok. 20:00 - powrót do hotelu, kolacja.

 

III dzień: 22 czerwca 2022 r.

 • 07:30 - śniadanie
 • 08:00 - wyjazd do ośrodka/siedziby Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB, 

Fundacja prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną m.in. na rzecz propagowania i wspierania rolnictwa ekstensywnego i hodowli ras rodzimych. Wspiera inicjatywy gospodarcze skorelowane z zachowaniem bioróżnorodności i zrównoważonym wykorzystaniem kapitału ekologicznego w ekstensywnym rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw spółdzielczych (prowadzi dwie spółdzielnie socjalne).
Fundacja realizuje także zadania publiczne – na podstawie umowy z UM Województwa Podkarpackiego, w latach 2019-2021, zrealizowała zadanie pt. „Podkarpacki Naturalny Wypas”, w ramach którego prowadzona jest promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność. 

 • 10:00-11:30 - zwiedzanie gospodarstwa, prezentacja działalności spółdzielni socjalnych „Mądra Koza” i „Dzikie Wino” (1,5 h)
 • 11:30-12:00 - przerwa kawowa
 • 12:00-13:30 - wykład na temat „Podkarpackiego Naturalnego Wypasu oraz działalności FWB HORB, przeprowadzony przez przedstawiciela Fundacji (1,5 h)
 • 13:30-14:30 - obiad
 • 14:30-16:00 - wykład: „Plantacyjna uprawa drzew w systemach rolno-drzewnych” (1,5 h)
 • ok. 16:00 – wyjazd do Krakowa.

Uczestnicy mają zapewnione:
− przejazd autokarem z klimatyzacją i WC, 
− zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (2 noclegi w hotelu/pensjonacie o standardzie co najmniej 2-gwiazdkowym, 2 śniadania, 4 serwisy kawowe, 3 obiady, 2 kolacje); 
− ubezpieczenie KL i NNW;
− materiały szkoleniowe.

Podstawowe kryteria naboru dla rolników (nie więcej niż 30 uczestników):

 • prowadzenie działalności rolniczej (posiadanie lub współposiadanie gospodarstwa rolnego) na terenie Małopolski; lub
 • praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika. W takich przypadkach w pierwszej kolejności będą to osoby, które swoją przyszłość wiążą z rolnictwem (np. uczniowie techników rolniczych, studenci uczelni rolniczych);
 • zainteresowanie/chęć zdobycia wiedzy w zakresie agroleśnictwa.

Podstawowe kryteria naboru dla doradców (nie mniej niż 10 uczestników):

 • praca w charakterze doradcy rolnego, optymalnie w instytucji zajmującej się czynnym doradztwem na rzecz małopolskich rolników (MODR, MIR);
 • zainteresowanie/chęć zdobycia wiedzy w zakresie agroleśnictwa w celu propagowania idei systemów rolno-leśnych i wdrażania ich w małopolskich gospodarstwach.

Do udziału w wyjeździe zakwalifikowane zostaną osoby spełniające ww. kryteria. W przypadku większej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie również lista rezerwowa. Zakończenie terminu naboru nastąpi po skompletowaniu pełnej listy uczestników, jednak nie później niż 5 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca 2022 r.

Prosimy o zgłoszenia telefonicznie oraz drogą mailową podając poniższe dane:
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- adres e-mail
- adres zamieszkania

 oraz przesyłając uzupełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ►pdf, ►docx) i skan podpisanego oświadczenia (do pobrania ►pdf).

Organizator zastrzega możliwość odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.
---------------------------------
 

Osoba do kontaktu:
Jolanta Kałmuk
Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl

---------------------------------
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl.


►Agroleśnictwo - zaproszenie do udziału w wyjeździe szkoleniowym

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2518716