Agroleśnictwo w teorii i w praktyce, wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W dniach 20-22 czerwca 2022 r. 38-osobowa grupa z Małopolski - składająca się z rolników i doradców rolnych uczestniczyła w 3-dniowym, krajowym wyjeździe studyjnym, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą, w ramach realizacji operacji pn. „Agroleśnictwo w teorii i w praktyce”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Podczas 3-dniowego wyjazdu zrealizowano poszczególne merytoryczne punkty programu - wykłady oraz wizyty w gospodarstwach rolnych wdrażających praktyki rolno-leśne. Wykładowcami prowadzącymi szkolenie byli czołowi polscy eksperci, zajmujący się agroleśnictwem, bioróżnorodnością i ochroną gleb. 

► W poniedziałek 20.06.2022 r., odbyły się dwa wykłady: „Wstęp do agroleśnictwa” oraz „Systemy alejowe”, które przeprowadził dr inż. Robert Borek z IUNG-PIB w Puławach.

Po obiedzie grupa udała się do gospodarstwa pana Andrzeja Majerskiego w m. Łazy Brzyńskie. Jest to gospodarstwo ekologiczne, produkujące m.in. jabłka (stare odmiany) i czarną porzeczkę; wdrażające systemy rolno-drzewne: wypas pastwiskowy w sadzie tradycyjnym. Gospodarstwo uczestniczy w międzynarodowym projekcie AFINET (Agroforestry Innovation Networks), jako jedno z gospodarstw „pokazowych” (link do filmu: https://youtu.be/ATnZMUjCMF8).

 

► W kolejnym dniu, 21.06.2022 r. wykłady: „Systemy leśno-pastwiskowe” – oraz „Planowanie i zakładanie systemów rolno-drzewnych”, przeprowadził mgr inż. Marcin Wójcik - właściciel gospodarstwa ekologicznego, a jednocześnie współautor publikacji oraz ceniony edukator, prowadzący warsztaty i szkolenia dla rolników z zakresu rolnictwa regeneratywnego i agroleśnictwa oraz praktyk rolniczych dla ochrony klimatu.

Po obiedzie uczestnicy wyjazdu przejechali na zajęcia terenowe, do gospodarstwa OIKOS w m. Krzywa, którego właścicielem jest pan Marcin Wójcik. Jest to demonstracyjne gospodarstwo ekologiczne (należy do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych), zajmujące się hodowlą bydła mięsnego. Realizowane są tu praktyki z zakresu agroleśnictwa: systemy leśno-pastwiskowe, wypas kwaterowy, produktywne żywopłoty, zadrzewienia pasowe. Gospodarstwo uczestniczy w 2 międzynarodowych projektach:
1) AFINET (Agroforestry Innovation Networks) - jako jedno z gospodarstw „pokazowych” (link do filmu: https://youtu.be/5ofK1GGfcEw); oraz 
2) AGROMIX - projekt badawczy skupiający rolników, badaczy i decydentów w celu zbadania i wypracowania rozwiązań agroekologicznych na rzecz wdrażania praktyk agroleśnych.

W gospodarstwie odbył się również wykład polowy Gleby Polski. Charakterystyka gleb użytkowanych rolniczo. Zagrożenia gleb i metody przeciwdziałania ich degradacji”  z prezentacją odkrywki gleby, przeprowadzony przez dr inż. Jacka Niedźwieckiego z IUNG-PIB w Puławach.

► W ostatnim dniu, we środę 22.06.2022 r., grupa udała się do ośrodka Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB w Daliowej (woj. podkarpackie, gmina Jaśliska). O działalności Fundacji oraz spółdzielni socjalnych „Mądra Koza” i „Dzikie Wino” opowiedział uczestnikom pan Grzegorz Chłopicki.

Fundacja prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną m.in. na rzecz propagowania i wspierania rolnictwa ekstensywnego i hodowli ras rodzimych. Wspiera inicjatywy gospodarcze skorelowane z zachowaniem bioróżnorodności i zrównoważonym wykorzystaniem kapitału ekologicznego w ekstensywnym rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw spółdzielczych (prowadzi dwie spółdzielnie socjalne).
Fundacja realizuje także zadania publiczne – na podstawie umowy z UM Województwa Podkarpackiego, w latach 2019-2021, zrealizowała zadanie pt. „Podkarpacki Naturalny Wypas”, w ramach którego prowadzona jest promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność. 

►Wizyta studyjna Małopolskiej Izby Rolniczej w centrum edukacyjnym "Pasterski Dzwonek" (link do filmu na)

Po obiedzie odbył się ostatni wykład „Plantacyjna uprawa drzew w systemach rolno-drzewnych”, który przeprowadził pan Marcin Wójcik. 

Wyjazd pozwolił uczestniczącym w nim osobom - rolnikom i doradcom rolnym - na podniesienie wiedzy i kwalifikacji z zakresu agroleśnictwa. Umożliwił zdobycie informacji na temat możliwości wdrażania praktyk rolno-leśnych, korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających z tych systemów gospodarowania oraz potencjalnych zagrożeń związanych z uwarunkowaniami glebowymi, przyrodniczymi i klimatycznymi województwa małopolskiego. Dodatkowo, zdobytą wiedzę uczestnicy mogli skonfrontować z doświadczeniem producentów rolnych, którzy zdecydowali się już na wdrożenie systemów rolno-leśnych w swoich gospodarstwach. Mamy nadzieję, że był owocny dla wszystkich uczestniczących w projekcie osób, a zdobyta wiedza i doświadczenie będzie stanowiło swoistą inspirację w codziennej działalności doradczej i rolniczej. Zapraszamy do galerii, gdzie znajduje się fotorelacja z wyjazdu.
 
«««♦»»»

Partner projektu:

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Karniowicach

«««♦»»»

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

►Agroleśnictwo w teorii i w praktyce - zapraszamy na wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski, 26-05-2022 

►Agroleśnictwo w teorii i w praktyce - trzydniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski, 26-05-2022 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1802033