Będą uproszczenia w budowie zbiorników retencyjnych do 1000 m kw.


W związku z ►wnioskiem samorządu rolniczego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1000 m2, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do powyższego wniosku i w ramach procedowanego projektu ustawy - Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie:

"9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;".

►Pismo z MGWiŻŚ z dn 28.05.2019 r.

Źródło: KRIR


 

Licznik odwiedzin: 1030107