Czy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, jeśli zakończy działalność rolniczą


Starszy rolnik zamierza zakończyć działalność rolniczą. Część ziemi chce sprzedać, a część wydzierżawić. Czy jeśli zakończy działalność teraz, to czy może jeszcze ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Odpowiada dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM:

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia danego roku. Wynika to z ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jeżeli to możliwe, najlepiej złożyć wniosek na początku sierpnia i potem przekazać gospodarstwo.

Jeżeli jednak rolnik musi przekazać gospodarstwo rolne w lipcu, nie powinien także stracić zwrotu. Artykuł 5 wymienionej ustawy określa, że wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku. Zwrot podatku przyznaje się za 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Czy sprzedaż ziemi rolnej to przeszkoda w złożeniu wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Olsztynie w wyroku z 29 listopada 2018 r. (sygn. akt: I SA/Ol 563/18) orzekł, że „skoro ustawodawca założył, że ubieganie się o zwrot podatku trwa nawet kilka miesięcy od daty nabycia oleju napędowego, to wyzbycie się gospodarstwa rolnego i utrata statusu producenta rolnego na moment złożenia wniosku nie może determinować prawa do zwrotu podatku”.

Zdaniem sądu, wyzbycie się posiadania gruntów rolnych przed terminem uprawniającym do złożenia wniosku, z uwagi na długotrwały proces jego zwrotu oraz cel wprowadzenia tej regulacji (częściowy zwrot poniesionych przez producenta rolnego wydatków z tytułu zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), nie powinno zatem stanowić przeszkody do złożenia wniosku o zwrot podatku, o ile pozostałe warunki są spełnione. Według sądu, interpretując art. 5 ust. 1 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy bowiem przyjąć, że wprowadzone w tym przepisie wyrażenia „będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego” odnosi się do określenia właściwości organu uprawnionego do rozpoznania wniosku, a nie zachowania prawa do złożenia wniosku.

Za okres, kiedy rolnik prowadził działalność może złożyć wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego

Dla byłych producentów rolnych pozytywne były także decyzje kolegiów odwoławczych. Przykładowo Samorządowe Kolegium Odwoławcze w decyzji z 24 października 2018 r. (sygn. akt: SKO 4203/8/18) stwierdziło, że „…skoro strona była producentem rolnym w okresie ponoszenia wydatków na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, to nawet gdyby wydzierżawiła grunty tego gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego, nie pozbawia jej to prawa do otrzymania zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego w granicach limitu. Ponosiła ono bowiem w tym okresie koszty zakupu oleju napędowego”.

Źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl, 30-06-2021


►Czy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przepada po przekazaniu gospodarstwa

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2540310