Doskonalenie wiedzy i kwalifikacji rolniczych - dobre praktyki i zasady wzajemnej zgodności


W dniach 1 i 2 czerwca br. w biurze w MIR w Tarnowie odbyło się szkolenie z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zasad cross–compliance. 

Uczestnikami szkolenia była grupa młodych osób pragnących poszerzyć wiedzę oraz podnieść kwalifikacje z w/w zakresu. Zasada wzajemnej zgodności dotyczy przestrzegania minimalnych norm Dobrej Kultury Rolnej, ochrony dzikiego ptactwa, siedlisk przyrodniczych, dzikiej flory i fauny, ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie działalności, identyfikacji i rejestracji zwierząt, wytwarzania produktów rolniczych w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin, jak również zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt.

W drugim dniu szkolenia odbył się wyjazd studyjny do gospodarstwa Pana Józefa Mazura. Zajęcia praktyczne miały na celu ocenę dostosowania gospodarstwa w zakresie spełnienia wymogów zasad wzajemnej zgodności na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, oraz opracowanie projektu planu dostosowania gospodarstwa rolnego do poniższych wymogów. 

Obszar A, który obejmuje: 
- Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, 
- Identyfikację i rejestrację zwierząt; 

Obszar B, obejmujący:
- Zdrowie publiczne, 
- Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwierząt, 
- Zdrowotność roślin, 

Obszar C, w którym zawiera się: 
- Dobrostan zwierząt.

Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie


 

Galeria


Licznik odwiedzin: 703754