III Walne Zgromadzenie MIR VII kadencji


W poniedziałek 17 czerwca br. w biurze MIR w Tarnowie odbyło się III posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR VII kadencji. Podczas obrad Członkowie WZ MIR dyskutowali nt.: sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r., sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r. oraz aktualnych problemów rolnictwa, m.in. zielonego ładu i kampanii wniosków obszarowych. 

W pierwszej części posiedzenia w krótkich wystąpieniach głos zabrali przedstawiciele instytucji „okołorolniczych”: Ryszard Jędruch – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Kawalec - Kierownik Oddziału Rolnictwa Wydz. Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa, Bronisław Dutka – Dyrektor MODR w Karniowicach, Marcin Kobuszewski – Dyrektor OT KOWR w Krakowie, Krzysztof Kosiński - Zastępca Dyrektora OR ARiMR w Krakowie, Grzegorz Kawiecki – Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Magdalena Makowska - p.o. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Krzysztof Jabłoński – Kierownik Zespołu Rolnictwa Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM oraz Eugeniusz Tadel - Kierownik PZDR w Tarnowie. 

W drugiej części Walnego Zgromadzenia, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności obrad, Przewodniczący WZ poddał pod dyskusję zagadnienia związane z działalnością Izby, a następnie przedstawił delegatom projekty Uchwał, które w dalszej kolejności, w toku głosowania, zostały przyjęte przez WZ:


►Uchwała nr 21/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2023 rok

►Uchwała nr 22/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu MIR za 2023 rok

►Uchwała nr 23/WZ/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku
►Uchwała nr 24/WZ/2024 w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2023 roku
►Uchwała nr 25/WZ/2024 dotyczącej opinii WZ MIR na temat Uchwały KRIR nr 11/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb rolniczych.

Na zakończenie posiedzenia odbyło się spotkanie z przedstawicielami „Biogazowni Polskich” mające na celu prezentację założeń projektu budowy biogazowni 0,5 MW i możliwych modeli współpracy z rolnikami w tym zakresie.

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2572575