Informacja o zmianach w przepisach dot. szacowania szkód suszowych


►W piśmie z dn. 19.07.2023 r. Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz poinformował o wejściu w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Nowelizacja rozporządzenia polega między innymi na wprowadzeniu zmian w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy, poprzez umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów. Podstawową formą zgłoszenia przez producentów rolnych strat suszowych jest nadal aplikacja publiczna "Zgłoś szkodę rolniczą". Jednocześnie jeżeli producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała powołana przez wojewodę Komisja, powinien do właściwej miejscowo gminy złożyć stosowny wniosek, w terminie umożliwiającym Komisji dokonanie lustracji w terenie.

W związku z powyższym, na wniosek Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, do których wpłynęły wnioski producentów rolnych o oszacowanie szkód suszowych, uruchomione zostaną Komisje szacujące szkody. Komisje powinny oszacować powstałe szkody w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie ww. szkód, nie póżniej niż od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji.

Zgodnie z przekazaną 17 lipca 2023 r., przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacją, Komisje po oszacowaniu szkód spowodowanych suszą będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

Raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym komisja składa za pomocą aplikacji publicznej w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, nie później niż do dnia 15 pażdziernika roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Szczegółowe informacje o tym co powinien zawierać przedmiotowy raport znajdują się w ►piśmie z dn.19.07.2023 r. 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2570291