Informacja ws. obowiązku badań kontrolnych i zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 u norek


W odpowiedzi na pismo Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z dn. 23.02.2021 r., przy którym przesłane zostało oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Pająka podczas 21. posiedzenia Senatu RP w dn. 19.02.2021 r., Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik prekazał poniższe informacje.

"Działania legislacyjne, w wyniku których zakażenie SARS-CoV-2 u norek zostało objęte na terytorium Polski obowiązkiem zwalczania oraz wprowadzono badania kontrolne zakażeń u norek utrzymywanych w gospodarstwach, podjęte zostały przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 12 listopada 2020 r. podało w Szybkiej ocenie ryzyka (Rapid risk assesment), że bieżące dane dotyczące
zakaźności wirusa dostępne z Danii i Niderlandów na temat wariantów SARS-CoV-2 związanych z norkami wskazują, iż warianty te są w stanie szybko krążyć w gospodarstwach, w których utrzymywane są norki i społecznościach ludzi w pobliżu takich gospodarstw.
Choć prawdopodobieństwo zakażenia takim wariantem ocenione zostało jako niskie dla ogólnej populacji ludzi, oraz umiarkowane dla populacji na obszarach o wysokiej koncentracji gospodarstw, w których utrzymywane są norki, to już w odniesieniu do osób zawodowo związanych z takimi gospodarstwami ryzyko zakażenia wskazano już jako bardzo wysokie.

W związku z faktem, że przepisy Unii Europejskiej nie przewidują obecnie jednolitego postępowania w zakresie zwalczania SARS-CoV-2 u norek, Główny Lekarz Weterynarii wystosował do Komisji Europejskiej pismo z prośbą o wskazanie środków jakie należałoby wdrożyć w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek. W odpowiedzi otrzymano informację, z której treści wynika między innymi, że państwa członkowskie UE powinny rozważyć zabijanie norek i niszczenie surowych skór z zakażonych ferm, zgodnie z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa biologicznego. Takie rozwiązanie ostatecznie przyjęto na terytorium Polski.

30 stycznia 2021 r. stwierdzono w Polsce jedyne, jak dotąd, zakażenie SARS-CoV-2 u norek w gospodarstwie położonym w miejscowości Leźno, powiat kartuski, woj. pomorskie (5 845 sztuk stada podstawowego). Próbki do badań pobrane zostały w ramach czynnego monitoringu przeprowadzanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (DzU z 2019 r. poz. 2161, z późn. zm.).
W wyżej wymienionym gospodarstwie 27 stycznia br. pobrano wymazy z jamy nosowogardłowej od 20 norek. W przypadku 4 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie, w teście RT-PCR. W trakcie likwidacji norek w gospodarstwie w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach zdiagnozowano dodatkowe, liczne, próbki pochodzące od norek utrzymywanych w tym gospodarstwie, w których w ponad 50% wykazano obecność materiału genetycznego specyficznego dla SARS-CoV-2. Uzyskane wyniki wskazują na skalę zakażenia w gospodarstwie i zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że sposób postępowania w przypadku: podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u norek, jak również stwierdzenia tej choroby, opracowane zostały w oparciu o określone na poziomie ustawowym zasady w odniesieniu do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa regulujące problematykę zakażeń SARS-CoV-2 u norek zostały przy tym wydane przez uprawniony do tego organ (ministra właściwego ds. rolnictwa), na podstawie i w granicach odpowiednich upoważnień wskazanych w ww. ustawie, w celu jej wykonania, posiadając tym samym właściwe umocowanie i stanowiąc źródła prawa przyjęte w zgodzie z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU poz. 483, z późn. zm.).

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w ramach zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, ze środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, pokrywane są koszty: zabicia norek, unieszkodliwienia ich zwłok, unieszkodliwienia paszy, oczyszczania i dezynfekcji gospodarstwa, a także odszkodowania za zniszczoną paszę oraz – ewentualnie – za zniszczony sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu."

►Pismo z dn. 31.03.2021 r.


 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642799