Interwencja ws. płatności dobrostanowej do krów


W dniu 15.10 2021 r. otrzymaliśmy pismo od rolnika z gminy Nowy Targ - dotyczące tegorocznej płatności do wypasu krów mlecznych - z prośbą o interwencję:  
"Spośród 10 utrzymywanych krów mlecznych system uwzględnił jedynie 7 sztuk, które w portalu IRZplus jako typ użytkowy mają określenie: mleczny. Pozostałe 3 mają wpisany typ: kombinowany. Według tegorocznej interpretacji ARiMR, mimo że całe stado jest użytkowane jako mleczne, dopłata nie zostanie wypłacona do sztuk "kombinowanych". Podobno był określony termin na zmianę typu użytkowego, niestety nie miałem ani ja ani żaden ze znanych mi rolników wiedzy w tym temacie. W ubiegłym roku dopłatę otrzymałem do wszystkich zgłoszonych sztuk, była tam też krowy określone jako "kombinowane". Uważam to za nieuczciwe zagranie ze strony ARiMR, o tak brzemiennej w skutki zmianie przepisów rolnicy powinni być poinformowani przed, a nie po fakcie!"

Poniżej publikujemy odpowiedź z Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, którą otrzymnaaliśmy w dn. 20.10.2021 r.:

"(...) Szczegółowe zasady przyznawania płatności dobrostanowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 382); zmienionym przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 441).

W świetle znowelizowanych w 2021 r. przepisów, zgodnie z §8 ust 10 i 10 a rozporządzenia:

"10. Jeżeli rolnik w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 (tj. pakiet 2. Dobrostan krów), utrzymuje w gospodarstwie rolnym krowy typu użytkowego kombinowanego, w odniesieniu do których nie został zgłoszony mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania, (…) zgłasza zmianę typu ich użytkowania na typ użytkowy mleczny lub typ użytkowy mięsny albo zgłasza mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
10a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, rolnik dokonuje przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
, a w przypadku zwierząt nabytych w trakcie okresu realizacji wymogów - w dniu zgłoszenia zdarzenia zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
"

Brzmienie w/w przepisów jest podobne do obowiązujących w roku 2020, z tą różnicą, że od 2021 r. dookreślono okres którym rolnik winien takich zgłoszeń dokonać. W konsekwencji, w świetle znowelizowanych zapisów rozporządzenia przedmiotowe zgłoszenia winny być dokonane do 12 lipca 2021 r. Przedmiotowa nowelizacja weszła w życie z dniem uruchomienia naboru wniosków tj. 15 marca 2021 r., zatem nieuzasadnione są argumenty, o dokonaniu  w/w zmian przepisów „po fakcie”. Informacja o zmianach przepisów odnośnie płatności dobrostanowej została również zamieszczona na stronie internetowej ARiMR w dniu 12 marca 2021 r.

Dodatkowo, pragnę wskazać że przed wysłaniem wniosku o przyznanie płatności za pośrednictwem aplikacji eWniosekplus, każdy wnioskodawca obligatoryjnie akceptuje oświadczenie, które wskazuje m.in. że znane są mu zasady przyznawania płatności oraz pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności.

Z uwagi na fakt, że Małopolska Izba Rolnicza nie jest stroną w sprawie obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej, oraz z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, nie możemy w tej formie bardziej szczegółowo odnieść się do zastrzeżeń wskazanych przez rolnika. Rozstrzygnięcia dla w/w działania wydawane są formie decyzji administracyjnej, kierowanej do strony. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego dla strony (lub częściowo negatywnego), decyzja taka winna zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz  przyczyn,  z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz 1491), stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego w formie decyzji administracyjnej służy odwołanie.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604504