Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego


Poniżej prezentujemy informację z portalu agrarlex.pl, udostępnioną w dn. 22.02.2021 r.
autor: Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku:

  • wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia;
  • rozwiązania koła łowieckiego;
  • zgodnego oświadczenia stron.

Wydzierżawiający – najczęściej starosta – może wypowiedzieć umowę dzierżawy koła bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Warunki wypowiedzenia umowy dzierżawy koła przez starostę bez zachowania terminów wypowiedzenia:

  • po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub na wniosek właściwej izby rolniczej – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
  • na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

Wydzierżawiającymi obwód są starostowie dla obwodów polnych i dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – dla obwodów leśnych.

To właśnie na podstawie art. 29a ust. 2a kilku starostów w ostatnich latach (np. w powiecie bialskim) próbowało z różnym skutkiem rozwiązania albo unieważnienia umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Tylko pozornie sprawa jest prosta, o czym świadczą różne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Należy jednak wziąć pod uwagę „świeżość” tych przepisów – obowiązują od 1 kwietnia 2018 roku i nie ma zbyt wielu orzeczeń sądowych.
Z punktu widzenia poszkodowanych rolników zasadniczą kwestią jest skuteczność wniosku o wypowiedzenie dzierżawy obwodu łowieckiego, ale chyba jeszcze bardziej – następstwa prawne ewentualnego wypowiedzenia lub unieważnienia umowy. Ma to ścisły związek z mechanizmem rozwiązania koła łowieckiego.

Podstawa prawna:
►Kodeks cywilny
►Prawo łowieckie z 13 października 1995 r.

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

Formularze do pobrania:

►Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawie
►Pełnomocnictwo do reprezentowania
►Protokół oględzin odwołanie do nadleśniczego
►Protokół oględzin Skarb Państwa
►Protokół szacowania ostatecznego
►Protokół szacowania ostatecznego odwołanie do nadleśniczego
►Protokół szacowania ostatecznego Skarb Państwa
►Zgłoszenie daty zbioru plonach
►Zgłoszenie szkody w zebranych płodach
►Oświadczenie zakaz polowania zbiorowego

Źródło: agrarlex.pl


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1739944