Konieczne poprawki w nowej ustawie Prawo łowieckie


W związku z sygnałami, od wójtów i burmistrzów, napływającymi do wojewódzkich izb rolniczych oraz do Zarządu KRIR, dotyczącymi problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich, które to - zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 651) - od 1 kwietnia 2018 r. mają przeprowadzać gminy, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska wnioskując o podjęcie działań w następujących kwestiach:

1) wójtowie wskazują na brak odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy (sołtysów), którzy mogliby w sposób fachowy i rzetelny przeprowadzić proces szacowania. Co prawda ustawa zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Leśne LP do przeszkolenia tych osób, ale z sygnałów napływających z nadleśnictw wynika, że szkolenia te będą realizowane od maja do września br. Ustawa natomiast nakazuje oględziny i oszacowanie szkód w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia do gminy przez rolnika. W związku z powyższym dotrzymanie tych terminów  przez gminy nie jest możliwe;

2) sołtysi odmawiają uczestniczenia w procesie szacowania, a wójt, burmistrz lub prezydent nie ma możliwości prawnych do zmuszenia ich do podjęcia tych czynności, ponieważ pomiędzy gminą a sołtysem nie ma podległości służbowej;

Ponadto, brak jest możliwości prawnych zapłacenia za tę czynność przedstawicielom jednostki pomocniczej, a obciążenie pracą jest dość znaczne - nawet kilkudziesiąt przypadków zgłoszonych szkód w skali roku, przy czym do większości szkód należy pojechać na pole 2 razy: na oględziny i do szacowania ostatecznego;

3) wójtowie wskazują również na brak trybu powoływania zespołów szacujących szkody. Brak jest przepisów wykonawczych w tej sprawie, a obowiązujące przepisy powodują, że dla każdego gospodarstwa powoływany będzie odrębna komisja, chociażby ze względu na zmienność członków zespołu w postaci przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz rolnika, u którego szkoda powstała;

4) podnoszona jest też kwestia odpowiedzialności gminy za ewentualne błędy w szacowaniu przez osoby niepozostające w stosunku pracy z gminą;

Powyżej opisane kwestie, są tylko najczęściej zgłaszanymi przez gminy, ale należy mieć na uwadze szereg innych wątpliwości, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi, jak chociażby wzór protokołu z szacowania szkody, itp.

Zarząd KRIR wniósł o ustosunkowanie się ministra środowiska do przedmiotowego pisma i podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania obowiązujących przepisów.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 782018