Kto i kiedy może sprzedać grunty otrzymane w darowiźnie


Jak długo nabywca musi prowadzić gospodarstwo rolne na otrzymanych gruntach? Czy osoba, która w 2018 r. otrzymała 10 ha gruntów rolnych w darowiźnie, jednak obecnie chciałaby sprzedać 2 ha może to zrobić przed upływem 5 lat? Czy musi uprawiać te grunty jeszcze przez 3 lata?

Odpowiedź prawnika TPR: 

Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 26 czerwca 2019 r. określa, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nabyta nieruchomośc nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom (art. 2b ustawy). Natomiast art. 7 ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego określa, że w przypadku nieruchomiości rolnych nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresy, przez który nabywca nieruchomości rolnej, która weszła w skład jego gospodarstwa rolnego, jest obowiązany prowadzić to gospodarstwo, oraz okresy, w którym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Według nowelizacji obowiązwek 5-letni prowadzenia gospodarstwa rolnego odnosi się także do osób bliskich rolnika, którym przekazał nieruchomości rolne. W praktyce powstał problem, czy ów obowiązek dotyczy także osób bliskich, które nabyły grunty przed 26 czerwca 2019 roku.
Do tego czasu ustawa zwalniała z obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego osoby bliskie zbywcy i nie odnosiła się do nich zasada zakazu zbywania czy oddawania w posiadanie.

Obecnie jest inaczej. We wspólnym ►stanowisku MRiRW, KOWR oraz Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27.02.2020 r. w pkt IV.2 zostało wyjaśnione, że „względem osób, które nabyły nieruchomość rolną w latach 2016 – 2019 z obciążeniem obostrzeniami z art. 2b ustawy (obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego i zakaz zbywania) znajduje zastosowanie obecne brzmienie tego artykułu.
Dotyczy to krótszego, 5-letniego a nie 10-letniego, obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także właściwości Dyrektora Generalnego KOWR do wydawania zgody na wcześniejsze zbycie czy oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości.
Należy podkreślić, że w stanowisku zostało zaakcentowane, że przepisy nowelizacji nie stanowią podstawy do „wstecznego„ nałożenia obowiązków oraz obostrzeń na osoby, które nabyły nieruchomości rolne bez obciążenia obostrzeniami z art. 2b ustawy.
Powyższe stanowisko można znaleźć na stronie internetowej KOWR http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ukur/stanowisko-mrirw-kowr-i-krn_zalacznik.pdf

Zatem, osób które otrzymały grunty do dnia 26 czerwca 2019 r. nie obowiązuje konieczność 5-letniego prowadzenia gospodarstwa - mogą zatem sprzedać grunty rolne otrzymane przed tą datą.
Natomiast osoby, które nabyły grunty od osób bliskich po 26 czerwca 2019 r., nie mogą zbyć ani oddać gruntów w dzierżawę przez okres 5 lat, chyba, że uzyskają na to zgodę KOWR.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 14, z 5 kwietnia 2020 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1443499