Młody rolnik z kwalifikacjami może wziąć udział w przetargach ograniczonych na utworzenie gospodarstw rodzinnych


W odpowiedzi na pismo KRIR, dotyczące podjęcia dzialań w zakresie zmiany przepisów umożliwiających dopuszczenie "młodych rolników" do przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości rolnych z ZWR Skarbu Państwa, zamierzających utworzyć gospodarstwa rodzinne, resort rolnictwa (►w piśmie z dn. 24.06.2020 r.) przekazał poniższe wyjaśnienia.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU z 2020 r. poz. 396, z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU poz. 585), podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu, co do zasady, są przetargi na dzierżawę lub sprzedaż, ograniczone do osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne (art. 24 ust. pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w piśmie z dn. 17.05.2018 r. polecił dyrektorom Oddziałów Terenowych KOWR, aby w pierwszej kolejności organizować jednak przetargi ograniczone wyłącznie dla rolników indywidualnych, powiększających swoje gospodarstwa rodzinne. W przypadku braku zainteresowania ze strony rolników indywidualnych lub jeśli po rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego nie dojdzie do zawarcia umowy dzierżawy, kolejny przetarg na daną nieruchomość, powinien być przetargiem ograniczonym do pozostałych podmiotów wymienionych w art. 29 ust 3b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym m.in. osób posiadających kwalifikacje rolnicze, zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne. Mając powyższe na uwadze, przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa umożliwiają organizowanie przez KOWR przetargów ograniczonych na utworzenie gospodarstw rodzinnych, w których mogą uczestniczyć również tzw. młodzi rolnicy. Zarówno rolnicy jak i związki zawodowe, czy też organizacje rolnicze powinny występować do KOWR z odpowiednim wnioskiem, wskazując na zainteresowanie organizacją tego typu przetargów.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 29 ust. 3b pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, KOWR może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów. Dodatkowo zgodnie z art, 29. ust. 3bb pkt 2 ww. ustawy, KOWR może organizować przetargi, o których mowa w art. 29 ust. 3b tej ustawy, w których oprócz osób, o których mowa w ust. 3b pkt 2 tego artykułu, mogą uczestniczyć również osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, o której mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 (DzU z 2018 r. poz. 1936 oraz z 2019 r. poz. 1824) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął.

Mając powyższe na uwadze, przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wskazują, że aby dana osoba mogła wziąć udział w przetargach ograniczonych na utworzenie gospodarstw rodzinnych (w tym również tzw. młody rolnik), musi ona jedynie spełniać kryterium posiadania kwalifikacji rolniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego.

Należy jednocześnie pamiętać, że ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, wstrzymana została na okres 5 lat sprzedaż nieruchomości Zasobu, za wyjątkiem m.in. nieruchomości rolnych o pow. do 2 ha. Dodatkowo, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi, istnieje możliwość sprzedaży również większych powierzchniowo nieruchomości rolnych.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1373652