Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego do Francji


Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty na organizację wyjazdu studyjnego dla 20-osobowej grupy z Małopolski do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy). 

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania wyjazdu: 5 dni
Termin: czerwiec 2018 r. Ostateczna data wyjazdu zostanie określona w umowie.

Oferty można składać osobiście w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej os. Krakowiaków 45 A/15, 31-964 Kraków, lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami na adres mir@mir.krakow.pl, w terminie do 15.05.2018 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Jolanta Kałmuk (tel./fax 012 643 17 62; e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl)

W załączeniu:

►Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
►Formularz oferty (docx.)
►Wzór umowy (pdf)


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1424317