MIR: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę budynku administracyjno-usługowego


MIR: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę budynku administracyjno-usługowego

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. 

„Budowa budynku administracyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i utwardzeniem terenu przy ul. Giełdowej w Tarnowie dla Małopolskiej Izby Rolniczej” (nr zamówienia: II/PN/BUD_IX/2015). 

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Budowa budynku administracyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i utwardzeniem terenu przy ul. Giełdowej w Tarnowie dla Małopolskiej Izby Rolniczej. Budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 388,61 m2, powierzchnia zabudowy 329,36 m2, kubatura 2 290,21 m3.

2) Budowa zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej.

3) Utwardzenie dojazdu do projektowanych miejsc postojowych.

Szczegółowy opis zakresu prac budowlanych zawierają załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 Projekt (Architektura, Konstrukcja, Elektryka, Wod-Can, Co, Gaz, Wentylacja) 
- Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę
- Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Załącznik nr 4  Przedmiary robót

Pozostałe załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część:

Załącznik nr 5 – Formularz oferty
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 8 – Wykaz osób
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 10 – Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- udzielił gwarancji na roboty budowlane na okres nie krótszy niż 3 lata,
- do wykonania zamówienia użył materiałów posiadających atesty i aprobaty dopuszczające je do obrotu na rynku polskim,
- przygotował zaplecze budowy, zabezpieczył i oznakował teren budowy,
- sporządził plan zagospodarowania budowy oraz plan BIOZ.

Termin realizacji zamówienia: 16 miesięcy od podpisania umowy
Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2015 r. o godz. 11:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiej Izby Rolniczej, os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2015 (numer ogłoszenia 234198-2015). 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 54 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: mir@mir.krakow.pl


WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
NA PYTANIA DOT. ZAMÓWIENIA NR II/PN/BUD_IX/2015
 

Obliczając cenę wykonania zamówienia Wykonawca winien opierać się na zapisach zawartych w pkt 14.1 i 14.2 SIWZ tj:

  • 1) Wykonawca oblicza cenę ryczałtową oferty na podstawie Projektu, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiarów robót.
  • 2) Cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymagając określenia w ofercie ceny ryczałtowej obejmującej wszystkie koszty wykonania zamówienia oczekiwał od Wykonawców uwzględnienia całkowitych kosztów wykonania robót budowlanych, zakończonych oddaniem do użytkowania gotowego budynku zgodnie z projektem. Istotne w tym przypadku dla Zamawiającego było wykorzystanie doświadczenia Wykonawców. Dlatego też Wykonawcy przy obliczaniu ceny przede wszystkim powinni bazować na projekcie budowlanym (taki załączony został do SIWZ), a przedmiar robót traktować jedynie pomocniczo. Kosztorys ofertowy nie będzie podstawą rozliczenia inwestycji podczas jej realizacji, a jedynie wyznacznikiem poziomu cen założonych przez Wykonawcę w ofercie.
Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie złożona przez Wykonawcę w ofercie przetargowej cena ryczałtowa, obejmująca wszystkie koszty wykonania tego zamówienia.


W dniu 10 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ:

Czy zamawiający będzie dysponował większymi środkami na realizacje wyżej wymienionej inwestycji niż w unieważnionym poprzednio postępowaniu?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak. W niniejszym zamówieniu MIR przeznaczył na realizację zadania odpowiednią ilość środków, uwzględniającą realia rynkowe.


W dniu 13 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ:

Proszę o udostępnienie wzoru umowy dotyczącego zamówienia nr: II/PN/BUD_IX/2015

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Umowa będzie przedstawiona po rozstrzygnięciu przetargu.


W dniu 16 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:

I. Przedmiar - roboty budowlane

1. Poz. 2.6 - brak krotności pozycji (odległość wywozu ziemi) - proszę o uzupełnienie przedmiaru.
2. Poz. 3.6 - brak krotności pozycji - proszę o uzupełnienie przedmiaru.
3. Poz. 6.11 - brak krotności pozycji - proszę o uzupełnienie przedmiaru.
4. Poz. 16.6,  16.7 – w zestawieniu stolarki brak takich elementów – proszę o wyjaśnienie czego dotyczą te pozycje.
5. Jaki kolor stolarki PCV przyjąć do wyceny?
6. Poz. 20.2 - brak krotności pozycji - proszę o uzupełnienie przedmiaru.
7. Poz. 20.4 - brak krotności pozycji - proszę o uzupełnienie przedmiaru.
8. Poz. 23.7 - brak krotności pozycji - proszę o uzupełnienie przedmiaru.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1, 2, 3, 6, 7 i 8 - krotności wpisano.
Ad.4. Usunięto pozycje, które się dublowały.
Ad.5. Kolor grafitowy/anrtacyt/ciemny szary.

Przedmiar robót - roboty budowlane - po korekcie z dn. 17.09.2015 r.

II. Przedmiar - zagospodarowanie terenu

W załącznikach do SIWZ brak projektu na wykonanie zjazdu i miejsc postojowych – proszę o uzupełnienie.

1. Pozycje 1.2, 1.4, 3.2, 3.4, 4.2, 4.4 - brak krotności pozycji proszę o uzupełnienie przedmiaru.
2. Poz. 2.7 w przedmiarze jest tylko jedna ścianka przepustu – czy nie powinny być dwie?
3. W przedmiarze brak nakładów na obramowanie nawierzchni – krawężniki, obrzeża – proszę o uzupełnienie.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Dodatkowa dokumentacja dot. projektu zagospodarowania terenu znajduje isę w poniższych załącznikach: 

Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

Rys. 1 

Rys. 2 

Rys. 3

Rys. 4 

Rys. 5

Ad.1, 2 i 3 - uzupełnienia i korekty znajdują sie w skorygowanym przedmiarze: 

Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - po korekcie z dn. 17.09.2015 r.

III. Przedmiar – instalacje elektryczne

1. W przedmiarze brak nakładów na wykonanie zasilania zalicznikowego i wyłącznika ppoż. – proszę o uzupełnienie przedmiaru.
2. Jakie oprawy oświetleniowe należy zastosować w pom. nr 1.10?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1. Wyłącznik p.poż. znajduje się w pozycji 1.1.7 - sieć zalicznikowa jest w pozycji 1.2.6
Ad.2. Oprawy oświetleniowe LUG

Przedmiar robót - instalacje elektryczne - po korekcie z dn. 17.09.2015 r.


W dniu 16 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ:

1. Izolacja fundamentów (poz.4.1) - zgodnie z dokumentacją winien być jeden raz Abizol R. Prosimy o zmianę podstawy kalkulacji.
2. Brak nakładu na drugą warstwę Abizolem P. W pozycji 4.2 izolacja jedno-warstwowa. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
3. Podkłady (poz 5.4 i 5.5) nie uwzględniono wywinięcia izolacji na ścianę. Prosimy o wskazanie prawidłowego przedmiaru.
4. Ściany – Brak nakładów na wykonanie izolacji poziomej pod ściankami parteru i poddasza. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
5. Dach (poz 10.1 i 11.1) Brak nakładów na izolację z papy pod murłaty. Brak kotew do utwierdzenia murłat w wieńcu. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
6. Poz. 10.5, 10.6, 11.6, 11.7 – prosimy o wskazanie grubości izolacji.
7. Brak nakładów na dostawę i montaż deski czołowej okapu. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
8. Brak nakładów na wykonanie rusztu i podbitki okapu. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
9. Brak nakładów na dostawę i montaż kolan rur spustowych oraz czyszczaków. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
10. Prosimy o wskazanie czy okna PVC winny być jednostronnie czy obustronnie koloru ciemny, szary grafit.
11. Poz. 15.1 prosimy o wskazanie czy ościeżnice drewniane mają być regulowane.
12. Poz. 19.2 i 19.3 – prosimy o wskazanie gęstości płyt styropianowych.
13. Brak nakładów na dostawę i montaż cokolików z płytek Gress. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
14. Brak nakładów na dostawę i montaż kratek wentylacji grawitacyjnej i kratek kominowych. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
15. Prosimy o określenie rodzaju tynku elewacyjnego.
16. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki techniczne wykonawcze dotyczące okładziny drewnianej na elewację.
17. Poz. 23.4 prosimy o określenie grubości płyt styropianowych.
18. Brak nakładów na dostawę i montaż listwy startowej do robót dociepleniowych. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
19. Opaska budynku - Poz. 25.1-25.2 – brak nakładów na korytowanie pod opaskę jak też niewłaściwie przyjęte warstwy podbudowy tj tylko piasek 4 cm. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
20. Brak nakładów na wykonanie zabudowy przewodów i centrali instalacji wentylacji mechanicznej. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
21. Prosimy i skorygowanie przedmiaru dla miejsc postojowych. W projekcie miejsca postojowe 318,33 m2, w przedmiarze poz1.1 do 1.5 - 189,865m2.
22. jw. dotyczy terenów zielonych. W dokumentacji powierzchnia biologicznie czynna to 362,23 m2 w przedmiarze 299,96 m2.
23. Brak nakładów na dostawę i montaż krawężników oraz wykonania ich ław fundamentowych i miejsc postojowych, dojazdów, zjazdu z drogi publicznej. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
24. Brak nakładów na dostawę i montaż rury osłonowej Arot DVK. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
25. Brak nakładów na dostawę i montaż wiązarów kratowych dla części parterowej budynku. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
26. Brak nakładów na uwidocznione w dokumentacji projektowej elementy ozdobne elewacji zachodniej rys. ARCH 07. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
27. Brak nakładów na dostawę i montaż nawiewników higrosterowanych do okien PCV. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
28. Brak nakładów na izolację poziomą pomieszczeń mokrych - powłoka bitumiczna z wywinięciem. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
29. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki techniczno – wykonawcze dotyczące konstrukcji stalowej pod okładzinę elewacyjną jak i rysunki samej okładziny. Prosimy również o uwzględnienie tego zakresu w przedmiarze.
30. jw. dotyczy zadaszenia z okładziny drewnianej (rysunek ARCH 07 – wykonawczy) – elewacja południowa).
31. Brak nakładów na dostawę i montaż wentylatora mechanicznego na kominku wentylacyjnym. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
32. Brak nakładów na wytyczenie osi głównych oraz geodezję powykonawczą. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.
33. Brak nakładów na odbiory geologiczne gruntu w wykopie. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedmiar robót - roboty budowlane - po korekcie z dn. 22.09.2015 r.

Przedmiar robót - zagospodarowanie terenu - po korekcie z dn. 22.09.2015 r.

Ad.1. Podstawa wyceny pozostaje bez zmian. Zmieniono opis z „Abizol P” na „Abizol R” – w nakładach materiałów należy przyjąć odpowiedni materiał izolacyjny
Ad.2. Dodano pozycję 4.3 – KNR 203/402/7 – Izolacje zbiorników z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na zagruntowanym podłożu abizolem P, każda następna warstwa, obmiar = 163,99 m2
Ad.3. Projekt wykonawczy nie przewiduje wywinięcia izolacji na ścianę.
Ad.4. Projekt wykonawczy nie przewiduje wykonania izolacji poziomej pod ściankami parteru i poddasza.
Ad.5. Podstawa kosztorysowa KNR 202/406/2 (tj. poz. 10.1 i 11.1) przewiduje zamocowanie murłat kotwami w wieńcu oraz nakłady na izolację z papy pod murłaty. 
Ad.6. Grubości izolacji zgodnie z projektem:

  • Poz. 10.5 – wełna mineralna 18 cm
  • Poz. 10.6 – wełna mineralna 5 cm
  • Poz. 11.6 - wełna mineralna 18 cm
  • Poz. 11.7 - wełna mineralna 5 cm

Ad.7. Dodano do przedmiaru poz. 12.7 – KNRW 401/544/1 – ANALOGIA: Montaż deski czołowej okapu do mocowania uchwytów rynien, obmiar = 18,5 m
Ad.8. Dodano do przedmiaru poz. 12.8 – KNR 18/2614/1 – Montaż elementów wykończenia typu „Siding”, układanie podsufitki, obmiar = 40,75 m2
Ad.9. Dodano do przedmiaru poz. 13.8 – NNRNKB 202/550/7 – Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 110 mm, obmiar = 20 szt
Ad.10. Okna z zewnątrz koloru ciemno szarego/grafitowego,  wewnątrz białe.
Ad.11. Ościeżnice regulowane.
Ad.12. Gęstość płyt styropianowych : 18-22 kg/m3
Ad.13. W poz. 20.9 zwiększono nakłady na wykonanie cokolików o 10% oraz przyjęto współczynniki RMS na poziomie R=1,05; M=1,05; S=1,00
Ad.14. Dodano w przedmiarze poz. 8.2 – KNR 217/137/1 – Kratki wentylacyjne typ A – do przewodów murowych, o wymiarach 14 x 14 cm, obmiar = 1 szt oraz poz. 8.3 – ANALOGIA: Kratki kominowe wentylacyjne, obmiar = 1 szt
Ad.15. Zgodnie z projektem Ceresit CT 35 w kolorze białym, grubości 2,0 mm typu kornik 
Ad.16. Wykonano rysunek techniczny wykonawczy okładziny drewnianej na elewację:

Ryc. 1 - Zadaszenie, Ściana z okładziny drewnianej
Ryc. 2 - Element ozdobny - Detal
Ryc. 3 - Okładzina drewniana - Ściana, Zadaszenie - Detal

Ad.17. Zgodnie z projektem 15 cm.
Ad.18. Dodano do przedmiaru poz.22.6 – DC 18/701/7 – Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej do styropianu lub wełny mineralnej, obmiar = 61,65
Ad.19. Dodano poz. 25.5 – KNR 231/101/1 – Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm, obmiar = 75 oraz poz. 25.6 - KNR 231/101/2 - Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, obmiar = 75, krotność = 2. Grubość warstwy podbudowy zgodnie z projektem wynosi 30 cm w poz. 25.2 wprowadzono krotność 27.
Ad.20. Projekt wykonawczy nie przewiduje nakładów na wykonanie zabudowy przewodów i centrali instalacji wentylacji mechanicznej, ponieważ zgodnie z opisem technicznym: „Kanały wentylacyjne prowadzone są w sufitach podwieszanych.(…) Przewody należy podwieszać do sufitu lub układać na stopie przy użyciu uchwytów z gumową podkładką, zachowując miejsce dla innych instalacji np. elektrycznej, odprowadzenia skroplin. Przewody należy prowadzić w odległości co najmniej 50mm od sąsiednich przewodów wentylacyjnych.”
Ad.21. Przedmiar „zagospodarowanie terenu” Poz. 1.1 do 1.5 obejmują tylko miejsca postojowe (pow. 189,865 m2), natomiast powierzchnia 318.33 m2 dotyczy wszystkich terenów utwardzonych, które ujęte są dodatkowo pozycjach 3.1 do 4.8 
Ad.22. Przedmiar „zagospodarowanie terenu” Skorygowano obmiar w poz. 2.1, 2.2, 2.3 z 299,96 m2 na 362,23 m2
Ad.23. Przedmiar „zagospodarowanie terenu” Wprowadzono w przedmiarze pozycje:

poz.1.6 – KNR 231/402/4 – Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, obmiar = 3,1 m3

poz.1.7 – KNR 231/407/4 – Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar = 58 m

poz.1.8 – KNR 231/405/2 – Krawężniki drogowe najazdowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar = 43 m

poz.3.6 – KNR 231/402/4 – Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, obmiar = 0,73 m3

poz.3.7 – KNR 231/407/4 – Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, obmiar = 24,2 m

Ad.24. Przedmiar „zagospodarowanie terenu” Dodano do przedmiaru poz.4.9 – KNRW 219/306/8 – Rury ochronne (osłonowe), Fi 160 mm, karbowana, obmiar = 5,40 m
Ad.25. Nakłady na wiązary kratowe dla części parterowej budynku zostały ujęte w poz. od 11.1 do 11.5
Ad.26. Dodano do przedmiaru poz.23.8 – KNR 221/602/6 – ANALOGIA: Słupy pergoli aluminiowe pod okładziny drewniane ażurowe na elewacji zachodniej, obmiar = 6,5 m oraz poz.23.9 – KNR 221/603/5 – ANALOGIA: Okładzina drewniana ażurowa na elewacji zachodniej, obmiar = 6,46 m2
Ad.27. Zgodnie z opisem technicznym do wyceny należy przyjąć okna które będą miały firmowo wbudowane nawiewniki higrosterowalne.
Ad.28. Dodano do przedmiaru pozycje: 

poz. 19.5 – KNR 202/602/1 – Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa z wywinięciem na ścianę – parter pom. mokre, obmiar = 64,944 m2

poz. 19.6 – KNR 202/602/2  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę, obmiar = 64,944 m2

poz. 19.7 – KNR 202/602/1 – Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa z wywinięciem na ścianę – piętro pom. mokre, obmiar = 19,25 m2

poz. 19.8 – KNR 202/602/2  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę, obmiar = 19,25 m2

Ad.29. Wykonano rysunek (jak w pkt Ad.16.):

Ryc. 1 - Zadaszenie, Ściana z okładziny drewnianej
Ryc. 2 - Element ozdobny - Detal
Ryc. 3 - Okładzina drewniana - Ściana, Zadaszenie - Detal

Ad.30. Okładzina zadaszenia znajduje się tylko na ścianach pionowych. Wykonano rysunek - jw. 
Ad.31. Do przedmiaru dodano poz. 8.4 – KNR 217/113/1 – ANALOGIA: Komin wentylacyjny kołowy w pomieszczeniu gospodarczym, obmiar = 3 m oraz poz. 8.5. – „kalkulacja własna” – Wentylator mechaniczny na kominku wentylacyjnym w kolorze dostosowanym do dachu, obmiar = 1 szt (wentylator DOSPEL 315)
Ad.32. Do przedmiaru dodano pozycje

poz. 35.1 – KNR 201/121/1 – Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu, obmiar = 330 m2

poz. 35.2 – KNR 201/122/1 – Pomiary przy wykopach fundamentowych, obmiar = 262,49 m3

poz. 35.3 – „Kalkulacja indywidualna” – Prace geodezyjne powykonawcze, obmiar = 1 całość

Ad.33. Nakłady na odbiory geologiczne gruntu w wykopie należy ująć w kosztach ogólnych.


W dniu 17 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ:

Stolarka okienna poz. przedmiaru 16.6+16.7 - czy nie zostały zdublowane z poz. przedmiaru 16.4+16.5 ponieważ nie występują te same witryny okienne ani w zestawieniu stolarki ani w elewacji budynku.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Usunięto zdublowane pozycje.

Poprawiony: Przedmiar robót - roboty budowlane - po korekcie z dn. 17.09.2015 r.


W dniu 18 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ:

W odniesieniu do zapisu z SIWZu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia mamy pytanie odnośnie referencji - wykonywaliśmy prace związane z budowami budynków halowych połączonych z częścią socjalno-biurową, posiadamy referencje na całość prac i taka również wartość robót (za całość) widnieje na poświadczeniach od zamawiających. Na referencjach jest wypisana powierzchnia części socjalno-biurowej, cała wartość wykonania robót znacznie przewyższa minimum z zapisu w SIWZie. Czy takie poświadczenia wystarczą, aby spełnić warunek wiedzy i doświadczenia? 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak, Zamawiający uzna takie referencje za spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.


W dniu 21 września 2015 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ: 

w poz 01, 02 w zestawienie widnieje zapis ochrony ogniowej EI 60,
Uwaga: okna z ochrona p-poż dla przegród szklanych są wykonywane wyłącznie w połączeniu specjalnych systemów aluminiowych i szkła, okna otwierane (nie wykonuje się często) muszą nieć mechanizmy samozamykające (tzw okna technicze) tj brak możliwości wykonywania okien RU i U. Proszę o odpowiedź, czy pozycja 0-1 może być oknem technicznym rozwieranym (jakie EI 30?). Poz 02 może byt tylko szkleniem stałym wówczas EI60?.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Okna muszą posiadać ochronę ogniową EI 60, należy szukać producenta oferującego taką klasę. Co do otwierania okien- stałe lub otwierane na klucz tylko podczas serwisowania. Należy to ustalić z Inwestorem, po podpisaniu umowy.


 

Załączniki

Licznik odwiedzin: 813536