MRiRW w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem ś.o.r. na lata 2018-2022


W odpowiedzi na ►uwagi samorządu rolniczego do projektu obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022, Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, przekazał poniższe informacje: 

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022 stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.) i wdraża głównie wymagania nałożone tymi przepisami.

Uwzględnione w nim zostały doświadczenia i rezultaty wynikające z realizacji krajowego planu działania przyjętego na lata 2013-2017 oraz wyniki z misji Komisji Europejskiej przeprowadzonej w Polsce w dniach 7- 14 czerwca 2017 r. w celu oceny wdrażania środków na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, w wyniku czego niektóre z dotychczas realizowanych działań zostały zmodyfikowane.
Większość uwag zgłoszonych do krajowego planu działania w przedmiotowym piśmie została przyjęta.

Jednocześnie - odnosząc się do zgłoszonych uwag - wyjaśniam, że krajowy plan działania zapewnia współistnienie różnych systemów prowadzenia produkcji rolnej, takich jak integrowana ochrona roślin oraz rolnictwo ekologiczne. Należy przy tym podkreślić, że rolnictwu ekologicznemu dedykowany jest osobny program pn. Ramowy Plan Dzialan dla Źywnosci i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 - 2020, będący jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z tego powodu cele w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego zostały ujęte w krajowym planie działania w sposób ogólny, natomiast w sposób szczegółowy w ww. ramowym planie działań.

Odno sząc się do postulatu utworzenia jednej instytucji państwowej kierującej działania kontrolne i monitoringowe na poziomie wszystkich uczestników rynku krajowego, uprzejmie i nformuję, że rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności skierowany został do prac Sejmu w 2017 r.


►Pismo MRiRW z dn. 25.04.2018 r.

Licznik odwiedzin: 843892