MRiRW w sprawie testów dla pracowników sezonowych


W związku z korespondencją z dn. ►13.05.2020 r. oraz ►27.05.2020 r. w sprawie wytycznych dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia (►pismo z dn, 18.06.2020 r.).

(...) Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 964, 966, 991 i 1006) osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę. Powyższe przepisy zostały wydane na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W świetle ww. przepisów. ukraińscy pracownicy sezonowi, podejmujący pracę w gospodarstwach rolnych na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub innego rodzaju dokumentu uprawniającego do pracy na polskim rynku pracy, po przekroczeniu granicy RP, są zobowiązani do
odbycia obowiązko wej kwarantanny. Kwarantanna powinna trwać 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Natomiast Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, opracowane wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, mają pomóc rolnikom zapewnić zatrudnienie pomocników, głównie przy zbiorach owoców miękkich, zawierając jednocześnie rekomendacje, które są zalecane do stosowania w okresie obowiązywania stanu epidemii w Polsce.
Rekomenduje się, aby pracodawca, po przyjeździe zagranicznego pracownika sezonowego do miejsca docelowego, zgłosił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), właściwego ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa, faktyczną listę osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi) .

Za gospodarstwo rolne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU 2019. poz. 1362), należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha. Kodeks cywilny natomiast uważa za gospodarstwo rolne grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Dla przyjęcia, że poszczególne grunty stanowią jedno gospodarstwo rolne nie ma decydującego znaczenia ich wzajemne położenie, a więc to czy tworzą one zwarty kompleks, czy też są rozproszone, lub czy znajdują się w granicach administracyjnych jednej, czy też kilku gmin. Bowiem istotne jest ich funkcjonalne powiązanie, które pozwala na stwierdzenie, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą.
Ponadto w okresie epidemii zaleca się, po przybyciu pracownika sezonowego na teren gospodarstwa docelowego, wykonanie wymazu do testu PCR celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego.

W pierwszych 14 dniach pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma on możliwość świadczenia pracy, stosując się do wspomnianych wytycznych i rekomendacji.

Jednocześnie informuję, że przyjęte rozwiązanie, które odciążą rolników od płatności za testy PCR jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dopuszczalne są także pobory wymazów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych zatrudniających obcokrajowców przez wykwalifikowanych próbkobiorców np. w uzgodnieniu z WOT.

Natomiast PPIS, jako wyspecjalizowane instytucje wykonujące zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia, zobowiązane zostały do współpracy i udzielania pomocy rolnikom/plantatorom w organizacji oraz przeprowadzeniu badań. Inspekcje są zobowiązane także do przekazywania rolnikom oraz lokalnym oddziałom KRUS wykazu dostępnych punktów drive-thru, w których jest możliwość wykonania przedmiotowego badania. (...).


►Aktualizacja wytycznych dla osób zatrudniających cudzoziemców, 04-06-2020
►W sprawie procedury wykonywania testów u pracowników sezonowych, 28-05-2020
►Rolnik nie zapłaci za testy dla pracowników sezonowych, 25-05-2020
►Rolnik nie może ponosić kosztów testów u pracowników sezonowych, 15-05-2020

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245727