MRiRW ws. rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wykluczonych z pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej


21 maja br. otrzymaliśmy ►pismo od rolnika prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej (uprawa pieczarek), zatrudniającego 18 pracowników na umowę o pracę i 6 pracowników na umowę zlecenie. Pomimo znacznych strat, jakie poniósł on w konsekwencji COVID - 19, z przyczyn formalnych nie może skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W podobnej sytuacji jest wiele gospodarstw.

W efekcie epidemii koronawirusa nastąpił znaczny spadek cen i podaży pieczarek (obniżka cen oraz ilości sprzedawanych pieczarek u dotychczasowych kontrahentów, ograniczenie a nawet brak możliwości zbytu do przetwórstwa, nadpodaż na krajowym rynku z powodu wstrzymania eksportu, konieczność ograniczenia produkcji). W konsekwencji, w kwietniu br. producent ten odnotował spadek obrotów sięgający 30%. Znaczny spadek przychodu wiąże się również z niedopełnieniem terminów należności kredytowych.

Zachęcony wypowiedziami rządzących o wsparciu z tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, w postaci częściowo bezzwrotnej subwencji, rolnik chciał złożyć stosowny wniosek z nadzieją na uratowanie olbrzymich strat i przynajmniej częściowe zrekompensowanie zaległości finansowych, jakie wystąpiły w jego gospodarstwie z powodu koronawirusa. Niestety, okazało się, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (kod działalności wpisany w REGON to 01.13.Z), nie może on skorzystać z pomocy Tarczy Finansowej PFR, ponieważ nie posiada wpisu do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Jednocześnie należy podkreślić, że godnie z obowiązującymi przepisami forma prowadzonej przez rolnika działalności nie wymaga wpisu do żadnego z tych rejestrów. Jedyną formą pomocy z jakiej mógł skorzystać ów rolnik było zwolnienie z 50% składki do ZUS (opłacanej za zatrudnianych pracowników) na okres trzech miesięcy.  

►Pismo p. Waldemara Lizaka przekazane zostało do MRiRW z wnioskiem o umożliwienie producentom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, wsparcia rządowego.

W odpowiedzi minister rolnictwa przekazał obszerne wyjaśnienia, których fragmenty cytujemy poniżej. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią odpowiedzi ►scan pisma MRiRW z dn. 23.06.2020 r.

"(...) W ramach Tarczy Finansowej polskiego Funduszu Rozwoju (programu realizowanego w ramach tarczy antykryzysowej) udzielana jest pomoc w związku ze wsparciem gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 na podstawie notyfikowanego programu pomocowego SA.56996 (2020/N) Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 - tarcza finansowa dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw w ramach art. 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (DzU z 2019 r. poz. 1572, z późn. zm.). Pomoc ta udzielana jest małym i średnim przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyłączeniem nielicznych przypadków określonych w decyzji Komisji.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego zostały określone w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2010 r. poz. 568). Zgodnie z zapisami art. 15zq. przedmiotowej ustawy ww. świadczenie przysługuje osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (...),

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną" - jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Zgodnie z ww. przepisami świadczenie postojowe nie przysługuje osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeśli zaś chodzi o pożyczkę to na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (DzU z 2019 r. poz. 1292, 1495 z 2020 r. poz. 424). Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że zgodnie z ustawą - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że dla rolników istotny jest art. 6 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że jej. przepisów nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego (...);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...);

5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 20 18 r. o kolach gospodpodyń wiejskich (...).

Tak więc dziłalność prowadzona przez rolnika w wyżej określonym zakresie nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), a rolnik ją wykonujący nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy (...).

W piśmie poinformowano również o działaniach podejmowanych przez MRiRW, w celu wsparcia producentów sektora owoców i warzyw, którzy w wyniku pandemii COVID-19 utracili płynność finansową na skutek zakłóceńna rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Wśród podjętych przez resort inicjatyw wyszczególniono:

  • postulat o uruchomienie pełnego zestawu działań interwencyjnych na dotkniętych rynkach rolnych zgłoszony na forum UE (w dn. 25.03. i 06.04.2020 r.) (...);
  • apel o niezamykanie targowisk i bazarów, które są ważnym miejscem zbytu produktów ogrodniczych (...);
  • promowanie tzw. patriotyzmu konsumenckiego (...);
  • uruchomienie na stronie internetowej MRiRW zakładki Możliwosci eksportowe, zawierająca informacje o możliwościach eksportowych dla polskich produktów rolno-spożywczych (...);
  • wprowadzono ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w rolnictwie, w tym m.in. bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy (...)."

W piśmie minister rolnictwa poinformował również o uruchomionej pomocy (w ramach PROW na lata 2014-2020) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym, w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

__________________

Ponadto, podczas wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP w dniu 3 lipca 2020 r., Prezes KRIR poruszył problem rolników wykluczonych z pomocy tzw. tarczy antykryzysowej, przedstawiając sytuację w jakiej znalazł się m.in. producent pieczarek z Małopolski. Czekamy więc na odpowiedź Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.

JK, MIR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1262973