MS w sprawie przekazywania obwieszczeń o licytacji gruntów rolnych do wojewódzkich izb rolniczych


W odpowiedzi na postulat KRIR dot. wprowadzenia przepisu zobowiązującego komorników sądowych oraz organy egzekucyjne w administracji do przekazywania obwieszczeń o licytacji gruntów rolnych również do właściwych miejscowo wojewódzkich izb rolniczych (►pismo z dn. 21.09.2021 r.), resort sprawiedliwości (►w piśmie z dn. 15.10.2021 r.) wskazał, że w ocenie MS, jak również Ministerstwa Finansów – propozycja ta nie jest zasadna.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obwieszczenie o licytacji powinno zostać ogłoszone publicznie na co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Stosownie do treści art. 955 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, dalej: k.p.c.) obwieszczenie o licytacji jest publikowane poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości, zamieszczenie ogłoszenia w lokalu gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości oraz obwieszczenie na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości (art. 955 § 2 k.p.c.).

Należy zauważyć, że wprowadzenie obowiązku umieszczenia obwieszczenia o wszczęciu egzekucji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej miało właśnie na celu zapewnienie dostępu do informacji jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych zakupem danej nieruchomości.
Obecnie nie ma zatem żadnych przeszkód, aby właściwe miejscowo wojewódzkie izby rolnicze na bieżąco zapoznawały się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, bez konieczności nakładania na komorników dodatkowych obowiązków, a przez to generowania dodatkowych kosztów, co miałoby miejsce w przypadku
uwzględnienia przedstawionego postulatu.

Ponadto, uprzejmie informuję, że pismem z 23 września 2021 r. zwrócono się do Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów o zajęcie stanowiska co do zgłoszonego postulatu w zakresie odnoszącym się do postępowania egzekucyjnego w administracji. Z przedstawionego stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, że brak jest podstaw do uwzględnienia przedstawionego postulatu także w odniesieniu do egzekucji w administracji.
W myśl bowiem art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm., dalej „u.p.e.a.”) o licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez obwieszczenie publiczne (…).
Obwieszczenie o licytacji wywiesza się w siedzibach urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej na 30 dni przed jej terminem, a jeżeli wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę wyższą niż 83 600 zł - także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości (art. 110w § 5 u.p.e.a.). Dodatkowo na wniosek i koszt zobowiązanego lub wierzyciela organ egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o licytacji również w inny wskazany przez nich sposób (art. 110w § 6 u.p.e.a.).
Ponadto wszystkie obwieszczenia o licytacjach publicznych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej organu egzekucyjnego i izby administracji skarbowej nadzorującej urząd skarbowy, co oznacza, że także wojewódzkie izby rolnicze mają dostęp do obwieszczeń o licytacjach publicznych prowadzonych przez administracyjne organy egzekucyjne.

Z tych też względów niecelowym jest nakładanie na organy egzekucyjne dodatkowych obowiązków i w związku z tym brak jest podstaw do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w proponowanym kierunku."


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604503