Małopolska Izba Rolnicza świętuje swój Jubileusz


W dniu 21 września w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach obchodziliśmy Jubileusz 125-lecia powstania izb rolniczych na ziemiach polskich oraz 25-lecia powołania Małopolskiej Izby Rolniczej. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, koncelebrowaną przez księdza infułata Adama Kokoszkę oraz księdza proboszcza Jerzego Czuja. Podczas mszy delegacje regionów Małopolski złożyły dary ołtarza składające się z płodów rolnych. Zarząd Izby na rzecz Parafii ufundował pamiątkowy ornat. Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Wincentego Witosa, by złożyć wiązankę kwiatów i w ten sposób oddać hołd wywodzącemu się z tej ziemi działaczowi rolniczemu, który trzykrotnie piastował urząd premiera w II Rzeczypospolitej.
Po przybyciu gości na salę Witosówki uroczyście wkroczył poczet sztandarowy, po czym odśpiewano Rotę. Prezes Izby Ryszard Czaicki powitał przybyłych oraz poprosił, by minutą ciszy uczcić pamięć tych, którzy od nas odeszli. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zasłużonym działaczom odznaczeń: państwowych, ministerialnych oraz samorządowych. Medale w imieniu Prezydenta RP wręczał Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego pan Szymon Strzelichowski., odznaczenia resortowe dodatkowo wręczali: Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych pan Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki.
Referat okolicznościowy wygłosił Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Czaicki, odnosząc się do historii powstania Izb Rolniczych w Polsce 125 lat temu oraz historii Małopolskiej Izby Rolniczej  po 1996 roku. Zakres działalności samorządu rolniczego 100 lat temu określony ustawą Otto Bismarck był bardzo zbliżony do celów i zadań jakie stoją przed obecnymi Izbami Rolniczymi. Środowisko rolnicze w 1996 roku było bardzo wdzięczne za uchwalenie ustawy o izbach rolniczych. Polska dołączyła do krajów, które posiadają samorząd gospodarczy reprezentujący rolników na scenie gospodarczej i politycznej kraju. W referacie Prezes Czaicki odniósł się do osiągnięć Małopolskiej Izby Rolniczej oraz perspektyw samorządu gospodarczego wobec proponowanych zmian w strategii działalności Unii Europejskiej w rolnictwie. Wymienił najważniejsze osiągnięcia minionego okresu: odbudowę wzajemności ubezpieczeniowej, bliskie kontakty z partnerami zagranicznymi, ponad 110 wyjazdów szkoleniowych, ochronę gruntów rolnych przed zakwaszeniem. W ciągu 3 lat dzięki wysiłkom Izby zwapnowano ponad 5 tysięcy ha  gruntów rolnych. Niemniej ważną dziedziną realizowaną przez Izby było doradztwo rolnicze, pomoc przy opracowywaniu wniosków obszarowych, wniosków programów pomocowych, czy też szkoleń. Dzięki wygranym projektom dofinansowującym szkolenia, które realizowaliśmy również na terenie całej Polski, przeszkoliliśmy tysiące rolników podnosząc ich kwalifikacje, realizując podstawowy cel oświaty pozaszkolnej, zmierzającej do ustawicznego kształcenia. Dzięki tym projektom budżet Izby przez wiele lat zwiększał się w ramach środków zewnętrznych, nawet do 60%. Określając priorytetowe zadania dla samorządu gospodarczego z niepokojem odniósł się do zamiarów zmian Wspólnej Polityki Rolnej zmierzającej do ograniczenia produkcji przez wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu oraz ograniczeń finansowych, które czekają rolnictwo w ramach strategicznego planu 2023 – 2027. 
W codziennej pracy Izba służy ponad dwustutysięcznej rzeszy członków Izby w województwie małopolskim, pomagając na bieżąco w rozwiązywaniu różnych spraw wynikających z codziennych problemów produkcji rolnej, kontaktów z urzędami, z Kołami Łowieckimi czy komornikami sądowymi. 
Znaczną część naszej działalności w minionym okresie poświęcaliśmy opiniowaniu aktów prawnych przygotowywanych przez ministerstwa oraz Sejm RP. 
Pan Prezes Czaicki na koniec podkreślił znaczenie w działalności Izby biura, w skład którego wchodzą wykształceni, wyspecjalizowani pracownicy. To dzięki dobrej współpracy dzięki ciałami statutowymi oraz pracownikami biura powstało wiele pomysłów na projekty, które wzbogaciły działalność merytoryczną Izby.
„Chciałbym w tym miejscu podziękować im za dotychczasową pracę. Dziękuję przede wszystkim działaczom izbowym, którzy w ciągu 25 lat aktywnie wspierali działalność Izby”. 
 
W dyskusji, oprócz całego grona przedstawicieli instytucji rolniczych oraz izb rolniczych z Polski (Wielkopolska IR – Piotr Walkowski, Śląska IR - Roman Włodarz, Podkarpacka IR – Jerzy Jakubiec, Lubelska IR - Gustaw Jędrejek, Mazowiecka IR - Witold Konarski,) występowali przedstawiciele instytucji, które wspierały Izbę, jak np. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW (Prezes Ewa Stachura-Kruszewska), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (JM Rektor dr hab.inż Sylwester Tabor, prof UR). Wojewódzki Lekarz Weterynarii –   Agnieszka Szewczyk – Kuta, przedstawiciele Związków Hodowców: Wcaław Dożdż, Wojciech Rasiński, Zbigniew Młyński, przedstawiciele Okręgów PZŁ  - Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz, Bogusław Rataj, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Michał Goś - wyrażali podziękowania za dotychczasową współpracę oraz składali życzenia dalszych owocnych wyników w działalności samorządowej. Głos zabrali również przedstawiciele władz administracyjnych: Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego pan Szymon Strzelichowski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego pani Anna Glixelli odczytała list gratulacyjny od Pana Wicemarszałka. Gratulacje Izbie złożyli: Konsul Honorowy Republiki Chorwacji pan Paweł Włodarczyk oraz Konsul Honorowy Rumunii pan Ignat Timar.
Na uwagę zasługiwały wystąpienia przedstawicieli Sejmu: Przewodniczącego KP PSL pana Posła Władysława Kosiniaka– Kamysza, pana Posła Stanisława Bukowca z KP Porozumienie J.Gowina oraz Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, który ocenił 25 lat Izb Rolniczych w Polsce przez pryzmat kontaktów z urzędującymi ministrami rolnictwa oraz rolę jaką KRIR ma w reprezentowaniu środowiska rolniczego Polski na centralnych szczeblach władzy administracyjnej i ustawodawczej. Potwierdził obawy Prezesa Kosiniaka-Kamysza co do przyszłości polskiego rolnictwa w zakresie produkcji żywności. Podkreślił znaczenie produkcji rolnej w handlu zagranicznym i bezwzględnie przeciwstawił się próbom jej ograniczenia.
 
Dyrektor Henryk Dankowiakowski, który również obchodził Jubileusz 25 lat swojej pracy w Izbie Tarnowskiej oraz Małopolskiej przypomniał osoby, które przede wszystkim w pierwszym okresie istnienia Izby miały wpływ na kształtowanie się programu działalności, należeli do nich Pan Chirstian Kita - Dyrektor Izby Rolniczej Le Doubs w Besancon, który z dużą sympatią i zaangażowaniem organizował wspólnie z Izbą wiele przedsięwzięć, szkoleń, wyjazdów, wystaw. Pan Andrzej Wojtyła - prezes TUW „TUW”, pani Ewa Stachura-Kruszewska i pani Lucyna Rybak, pomagali nam zorganizować Związek Wzajemności Członkowskiej, który generuje prawie co roku nadwyżkę w ubezpieczeniach wzajemnych, przeznaczaną dla członków ZWC. Obecnie w każdym województwie funkcjonują takie związki, upodmiotawiając ubezpieczenia majątkowe. Dyrektor wyraził żal, iż na dzisiejszym spotkaniu brakuje panów: Włodzimierza Okrajka i Pawła Augustyna, którzy będąc Prezesami poprzednich Zarządów mieli znaczący wpływ na działalność Izby. Odnosząc się do sukcesu Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie odbudowy ubezpieczeń wzajemnych Dyrektor stwierdził również, że dwa przedsięwzięcia, za którymi stała Izba nie zostały zrealizowane, tj. giełda tarnowska, która w roku 2021r. generalnie przestała istnieć oraz próba nabycia przez Izbę w ramach obowiązującego prawa Stada Ogierów w Klikowej. Na koniec podziękował wszystkim działaczom izbowym, dzięki którym zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów, udzieliliśmy wielu rolnikom pomocy oraz zapewniliśmy dla pięciu regionów podstawę materialną bytu Izb, czyli budując lub też kupując budynki z przeznaczeniem na działalność Izby. 
Podczas obchodów naszego święta swoje stoiska zaprezentowały instytucje bez których wsparcia trudno wyobrazić sobie obecne krajowe rolnictwo: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Imprezą towarzyszącą był Festiwal Polskiej Wieprzowiny sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, w ramach którego zorganizowano dwa stoiska wystawiennicze oraz degustację wieprzowiny z grilla. W ramach Festiwalu zorganizowany był konkurs rysunkowy dla dzieci oraz konkurs wiedzy dla dorosłych. Nagrody laureatom wręczano na sali konferencyjnej. Dodatkowy poczęstunek przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Nieszkowa, Łętowni, Czorsztyna, Tymowej i Mętkowa - reprezentujące pięć regionów Małopolski. Na ich stoiskach można było posmakować między innymi: moskoli z masłem czosnkowym, schabu nadziewanego śliwką, szynki pieczonej, wędzonego boczku, rolady wieprzowej faszerowanej grzybami leśnymi, chleba wiejskiego ze  smalcem, pasztetów, pierogów, bigosu, marchwianki mętkowskiej, chrzonu, zupy łętowskiej czy gulaszu czorsztyńskiego. Nie brakło również wspaniałych ciast oraz jubileuszowego tortu, który uroczyście na scenie pokroił Prezes Czaicki. Podczas imprezy gościom przygrywała kapela ArtixFolk z Krościenka n/Dunajcem. 
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy, że nas zaszczycili swoją obecnością, dobrym słowem i okolicznościowymi podarunkami. Mając nadzieję na dalsze, owocne lata będziemy podejmować codzienny trud na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

 

Lista osób odznaczonych podczas uroczystości jubileuszowych
I. Odznaczenia państwowe
Krzyże Zasługi otrzymali:
1. Karol Zachwieja  - Złoty Krzyż Zasługi - za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej,
2. Grzegorz Płażek – Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rolnictwa
3. Andrzej Włudarz - Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rolnictwa
4. Dariusz Włudyka - Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rolnictwa
 
Medal za Długoletnią Służbę otrzymała:
Dorota Korepta – Kura – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
II. Medal Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali:
1. Antoni Frączek
2. Michał Gruszkowski
3. Leszek Hanek
4. Krzysztof Klęczar
5. Jan Książek
6. Krzysztof Kurzeja
7. Ewa Listwan
8. Janusz Morawiec
9. Urszula Moryc
10. Jarosław Musiał
11. Czesław Pobędza
12. Monika Staszyńska
13. Cecylia Strojna
14. Tadeusz Szkut
15. Grzegorz Szostak
16. Mariusz Tatar
17. Andrzej Tylawski
18. Bogusław Waksmundzki
19. Katarzyna Zarębczan
III. Medal Zasłużony dla Samorządu Rolniczego otrzymali:
Srebrna Odznaka Zasłużony dla Samorządu Rolniczego
1. Krzysztof Ciesielski
2. Krystyna Janecka
3. Ryszard Jędruch
4. Franciszek Kantor
5. Stanisław Łuszczek
6. Wojciech Procner
7. Jan Rozum
8. Tadeusz Wójcik
Brązowa Odznaka Zasłużony dla Samorządu Rolniczego
1. Stanisław Buła
2. Marek Chudoba
3. Jan Jaroń
4. Jacek Kamieniarz
5. Alicja Kostuś
6. Józef Książek
7. Tadeusz Kwiatkowski
8. Józef Magiera
9. Jolanta Majka
10. Jolanta Mocniak
11. Józef Nowak
12. Paweł Odrobina
13. Stanisław Orlicki
14. Iwona Studzińska 
15. Tadeusz Szatan
16. Zuzanna Szewczyk
17. Artur Tabor
18. Józef Wąsik
19. Marian Wolak
20. Józef Wójtowicz
W dniu 10 września 2021 r. podczas Jubileuszu Krajowej Rady Izb Rolniczych  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony pan Jan Marek Lenczowski – Delegat do KRIR, natomiast Złotym Krzyżem Zasługi Prezes Zarządu MIR Pan Ryszard Czaicki.

W wieczornych wiadomościach Kroniki Krakowskiej w dniu 21 września w wydaniu o godzinie 21:30 znalazła się relacja z obchodów 25-lecia MIR (7 minuta programu).
Poniżej link:

►https://krakow.tvp.pl/55968883/21092021-2130


MIR

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604504