Minister rolnictwa na spotkaniu z samorządem rolniczym


25 listopada br. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz prezesami wojewódzkich izb rolniczych. Tematem rozmów było omówienie najistotniejszych, bieżących problemów w rolnictwie, które zostały sformułowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych. W spotkaniu uczestniczyli również prezes Zarządu MIR Ryszard Czaicki oraz J. Marek Lenczowski, delegat MIR do WZ KRIR.

Walka z ASF
Dyskusja rozpoczęła się od kwestii zintensyfikowania działań dotyczących skutecznego zwalczania ASF na terytorium Polski. Przedstawiciele samorządu rolniczego zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia dopłat do macior w celu odbudowy stad trzody chlewnej.

– Wprowadzimy zwiększone dopłaty związane z dobrostanem zwierząt – odpowiedział wicepremier na postulat przedstawicieli rolników.

Emerytury rolnicze
Kolejną istotną kwestią była zmiana przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności przekazania następcy gospodarstwa rolnego.

– Przygotowujemy założenia do nowelizacji tej ustawy – poinformował szef resortu rolnictwa.

– Pozostawienie rolnikom przechodzącym na emeryturę gospodarstwa nie może być czynnikiem hamującym wymianę pokoleniową – podkreślił jednocześnie wicepremier.

Ubezpieczenia upraw i zwierząt
Goście wicepremiera podnosili również kwestię ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił koncepcję wykupienia przez KRUS udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy należącym do Poczty Polskiej w celu zapewnienia rolnikom możliwości kompleksowego ubezpieczania się od wszystkich rodzajów ryzyk.

Dochodowość gospodarstw
Przedmiotem dyskusji była ponadto kwestia dochodowości rolniczej i zapewnienia stabilności gospodarstw rolnych oraz ich oddłużenia. Gospodarz spotkania zwrócił uwagę, iż regulacje prawne w zakresie wprowadzenia gwarancji dochodów muszą być akceptowalne dla Komisji Europejskiej. Natomiast w sprawie oddłużenia gospodarstw wicepremier poinformował o trwających pracach nad mechanizmami mającymi na celu odtworzenie kapitału i umorzenie odsetek.

Szacowanie strat
Przedstawiciele samorządu rolniczego poruszyli również kwestię szacowania strat, w tym metodyki określania warunków występowania suszy rolniczej. Szef resortu rolnictwa zapowiedział przeanalizowanie wszelkich aspektów tej sprawy.

Krajowy Plan Strategiczny
W kwestii prac na Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wicepremier poinformował, że uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych do tego dokumentu zostaną ponownie przeanalizowane.

Ponadto szef resortu rolnictwa ustosunkował się do kwestii dofinansowania II filara Wspólnej Polityki Rolnej i wysokich cen nawozów.

– W resorcie trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi maksymalne dofinansowanie tego filara. Natomiast wysokie ceny nawozów wynikają z wysokich cen gazu, które mają wpływ na finalną cenę tych środków do produkcji rolniczej – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Na zakończenie spotkania, ustalono, iż następne odbędzie się w I kwartale przyszłego roku.

Źródło: MRiRW


►X Posiedzenie KRIR oraz spotkanie Prezesów IR z Ministrem Rolnictwa

►Po spotkaniu Prezesów Izb Rolniczych z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1802032