Ministerstwo pracy w sprawie uproszczenia procedur powierzania pracy cudzoziemcom


Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej, z dnia 15 maja 2018 r. znak MIR-K/119/05/2018, wystąpił do Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uproszczenie przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników (pismo KRIR z dn. 11.07.2018 r.).

W odpowiedzi na postulat MIR Sekretarz Stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przedstawił następujące wyjaśnienia.

Resort pracy monitoruje stosowanie nowych przepisów i procedury wydawania zezwoleń na pracę sezonową przez powiatowe urzędy pracy. Współpracujemy przy tym ze środowiskami rolniczymi. W miarę możliwości staramy się reagować na pojawiające się problemy, wskazując możliwe rozwiązania usprawniające procedowanie urzędów.
Pragnę zauważyć, iż z dniem 18 maja br. wszedł w życie przepis umożliwiający legalne powierzenie pracy w trakcie procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową, równie ż w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium w innym celu niż praca sezonowa.
Obecnie trwają prace związane ze zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Celem zmian jest wykreślenie specyficznych rodzajów działalności jak np. hodowla grzybów, w przypadku których prace prowadzone w sposób ciągły i konieczne utrzymanie możliwości stałego powierzania pracy cudzoziemcom. Wykreślenie danych rodzajów prac z zakresu rozporządzenia sprawi, że prowadzące ją podmioty będą mogły powierzać pracę na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nie będą natomiast korzystały z zezwoleń na pracę sezonową.
Dodatkowe porządkujące zmiany w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną wprowadzone nową ustawą o rynku pracy, której projekt jest właśnie w trakcie konsultacji społecznych.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż na początku 2019 r. przewidziana jest całościowa ewaluacja wprowadzonych w 2018 r. rozwiązań. Jeżeli zostanie uznane, że poszczególne elementy procedury nie spełniają swojej funkcji, podjęte zostaną decyzje o ich zmianie.


►Pismo z MPiPS z dn. 16.08.2018 r.

Licznik odwiedzin: 910335