Ministerstwo rolnictwa w kwestii zakazu stosowania ś.o.r. na obszarach EFA


Na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR, wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznawanych za EFAW odpowiedzi resort rolnictwa przekazał cytowane poniżej informacje.

Praktyka EFA dotyczy rolników po siadających ponad 15 ha gruntów ornych zobowiązanych do przeznaczenia 5% powierzchni gruntów ornych na obszary proekologiczne. W Polsce ustanowiono szeroką listę obszarów EFA, która obejmuje wiele elementów krajobrazu, zagajniki o krótkiej rotacji, pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu, strefy buforowe/miedze, grunty ugorowane uprawy wiążące azot oraz międzyplony. Lista obszarów EFA została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz.U. poz. 354 z późno zm.).

W ramach przeglądu zazielenienia, Komisja Europejska przedstawił a projekt zmian do rozporządzenia nr 639/2014 ' , w którym zaproponowała m.in. wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA (tj. na ugorach , międzyplonach, uprawach wiążących azot i pasach kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu na których prowadzona jest produkcja rolna), (ii) wymogu dotyczące go obowiązkowego utrzymania międzyplonów przez co najmniej 10 tygodni, (iii) oraz wydłużenie okresu ugorowania z 6 do 9 miesięcy. W trakcie prac na forum UE w tym zakresie, Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, negatywnie oceniała wprowadzenie powyższych obowiązków. Co więcej, z inicjatywy Polski popartej przez większość państw członkowskich przygotowano wniosek, w którym wyrażono brak poparci a dla wprowadzenia bardziej restrykcyjnych rozwiązań w ramach obszarów EFA. Powyższy wniosek był przedmiotem prac Rady Ministrów Rolnictwa UE. W odpowiedzi na inicjatywę państw członkowskich, Komisja wycofała część postulatów (utrzymała 6-miesięczny okres ugorowania zamiast 9-miesięcznego) oraz złagodziła bardziej restrykcyjne propozycje (m.in. skróciła z 10 na 8 tygodni obowiązkowy okres utrzymania międzyplonów). Niemniej wymóg dotyczący zakazu stosowania środków ochrony roślin został utrzymany.

Mając powyższe na uwadze w dniu 30 czerwca 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 20 17/1 155 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014. Zgodnie z art. 10 lit. b), stosowanie środków ochrony roślin jest zakazane na wszystkich obszarach, o których mowa w ust. 2, 9 i 10, a także na obszarach produkcji rolnej, o których mowa w ust. 7. Oznacza to, że powyższy zakaz obejmuje takie obszary produkcyjne EFA jak: ugory, międzyplony, uprawy wiążące azot oraz pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja rolna.

Należy podkreślić, że zakaz ten będzie dotyczyć jedynie przypadków, gdy powyższe obszary będą deklarowane w celu wypełnienia praktyki utrzymania obszarów proekologicznych. Zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA wynika wprost z przepisów unijnych i obowiązuje od roku 2018 we wszystkich państwach członkowskich. Mając na względzie, że powyższy zakaz wprowadza ograniczenia w produkcji rolniczej, resort rolnictwa dokładał wszelkich starań, aby rolnicy byli jak najwcześniej informowani o planowych zmianach.

Należy jednocześnie zauważyć, że resort rolnictwa z dużym zaangażowaniem włączał się w prace na forum UE dotyczące uproszczenia systemu płatności bezpośrednich, w tym zazielenienia, przedkładając Komisji Europejskiej wiele propozycji korzystnych zarówno dla rolników, jak i dla administracji. Niemniej na obecnym etapie , ewentualne zmiany będą możliwe w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1088496