Nabór wniosków do działania Współpraca


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w terminie od dnia 16 listopada 2018r. do dnia 17 grudnia 2018r.
W ramach działania "Współpraca" pomoc jest przyznawana grupie EPI jeżeli grupa ta:
1) składa się z conajmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze.
2) działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji zgodnym z rozporządzeniem wykonawczym dla  działania.

Pomoc jest przyznawana na operacje której przedmiotem jest:
- opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowanie UE lub
-opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE
- tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 lub rynków lokalnych o których mowa w art. 35 ust. 2 lit.d rozporządzenia nr 1305/2013 dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dzień wpłypu wniosku do centrali jest  dniem złożenia wniosku).

Informacji dotyczących działania "Współpraca" objętego programem PROW 2014-2020 udziela centrala ARiMR pod bezpłatnym numerem  800 38 00 84, znajdują się one również na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypelnienia oraz formularz umowy o przyznanie pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR - w zakładce "M-16-Współpraca".

Źródło : ARiMR 

 

Licznik odwiedzin: 952446