Obwody łowieckie a szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych


Obwód łowiecki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1683 z późn. zm.), to „obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa”. Jednakże, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska mogą być tworzone obwody o mniejszej powierzchni. Istotnym jest, aby granice obwodów przebiegały po naturalnych lub wyraźnych punktach w terenie, unikając dzielenia zbiorników wodnych, a przede wszystkim w sposób który pozwoli na optymalną ochronę, zachowanie i rozwój określonych gatunków zwierzyny.

Obwody łowieckie dzielą się na: leśne - w których grunty leśne stanowią co najmniej 40% powierzchni oraz polne - w których grunty leśne stanowią mniej niż 40% powierzchni.

W skład obwodów łowieckich nie wchodzą co do zasady:

  • parki narodowe i rezerwaty przyrody (za wyjątkiem miejsc, w których nie zabroniono wykonywania polowania);
  • tereny w granicach administracyjnych miast (za wyjątkiem większych obszarów leśnych lub rolnych, z których można utworzyć obwód lub mogą być włączone do innego obwodu);
  • zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz miejscowości niezaliczanych do miast;
  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Podziału województwa na obwody łowieckie i zaliczenia ich do określonych kategorii, jak również ewentualnych zmian w tym zakresie, dokonuje sejmik województwa, na podstawie podjętej uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego.

W dniu 10 marca 2021 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr XXXVI/479/21 w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r. (zgodnie z uchwałą zmieniającą nr L/717/22 SWM z dnia 28 lutego 2022 r.). Pełen tekst przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami - wykazem obwodów łowieckich dostępny jest pod adresem ►https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1901381,uchwala-nr-xxxvi47921-sejmiku wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-10-marca-2021-r-w-sprawie-podzialu-wo.html

Mapa ilustrująca nowy podział województwa małopolskiego na 242 obwody łowieckie (stanowiąca również załącznik do przedmiotowej uchwały), znajduje się na stronie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod linkiem: ►https://miip.geomalopolska.pl/mapa/obwody_lowieckie.html

Co do zasady, obwody łowieckie wydzierżawiane są kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, na czas nie krótszy niż 10 lat. Decyzją ministra właściwego do spraw środowiska obwody łowieckie mogą być wyłączone z wydzierżawiania i przekazane w zarząd m.in. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiego Związku Łowieckiego, instytucji naukowo-dydaktycznych, na czas nie krótszy niż 10 lat, z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny.

Podział województwa na obwody łowieckie ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o kwestię szacowania szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych. W zależności bowiem od miejsca wystąpienia szkody – w obrębie obwodu łowieckiego czy poza nim, oraz typu zwierząt łownych, które wyrządziły szkodę, odszkodowania wypłacane są przez dzierżawcę/zarządcę obwodu łowieckiego lub ze środków budżetu państwa (zgodnie z poniższym schematem). W przypadku wystąpienia szkody należy zatem sprawdzić do kogo zwrócić się z wnioskiem o jej szacowanie.

Paulina Mrowczyk-Madeja, MODR w Karniowicach
Do pobrania: 
►Schemat szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (352,83 KB)

Źródło: MODR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764190