Odpowiedź resortu klimatu ws. programu oczyszczania kraju z azbestu


W związku z pismem KRIR z dn. 04.01.2021 r., dotyczącym zwiększenia środków finansowych dla WFOŚiGW  przeznaczonych na demontaż, odbiór i utylizację eternitu resort klimatu (w piśmie z dn. 21.04.2021 r.) poinformował, że w zakresie dotacji przeznaczonych na usuwanie azbestu główną rolę odgrywa program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW”) pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, zakładający udostępnianie środków na udzielanie dotacji dla beneficjentów końcowych za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentem końcowym Programu są gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych położonych na ich terenie.
W ramach przyjętych ostatnio zmian ww. Programu został zwiększony poziom dofinansowania przedsięwzięć dla tych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które charakteryzują się niskimi przychodami. Wsparcie udostępniane przez NFOŚiGW wzrosło z 50% do 60 % kwoty kosztów kwalifikowanych, zmniejszając przy tym wymagany udział wkładu WFOŚiGW z 35% do 25% tych kosztów.
Należy przyznać, że w przypadku wojewódzkich funduszy ośigw problemem są ograniczone możliwości absorpcji środków NFOŚiGW, ze względu na zmniejszające się w ostatnich latach przychody z opłat za korzystanie ze środowiska, co wynika w szczególności ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Obecnie nie planuje się jednak dalszego zwiększania udziału procentowego wkładu NFOŚiGW w realizację ww. Programu dotyczącego usuwania azbestu. Program ma charakter ogólnopolski i dodatkowe preferencje dla wojewódzkich funduszy, w tym wfośigw o mniejszych przychodach, muszą uwzględniać możliwości finansowe NFOŚiGW.


Informujemy, że na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pod koniec kwietnia br. ukazało się ogłoszenie o Konkursie Azbest 2021

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu wraz z załącznikami:
►link do ogłoszenia

Należy zwrócić uwagę, na warunek udziału w Konkursie - odbycie szkolenia e-learningowego pod adresem
►https://azbestinspektor.gig.eu/. https://azbestinspektor.gig.eu/

►Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (NFOŚiGW)

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1475758