Odpowiedź MK ws. możliwości dzierżawienia przez rolników gruntów rolnych w parkach narodowych


17 stycznia 2020 r., na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu Michała Kurtyki w sprawie możliwości dzierżaw gruntów znajdujących się w parkach narodowych na drodze przetargu ograniczonego dla okolicznych rolników. 

W odpowiedzi, 14 lutego br., resort klimatu poinformował, że podjęto już prace nowelizacyjne nad ustawą o ochronie przyrody, w zakresie dopuszczalnych trybów prowadzenia przetargów. Przy projektowaniu nowych sposobów prowadzenia postępowań przetargowych ministerstwo klimatu będzie pamiętać o celach, jakie przyświecały ustawodawcy przy projektowaniu trybów dotychczasowych. Ponadto poinformowano, że:

"Ideą organizacji przetargów na wydzierżawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, jest zarówno umożliwienie rolnikom korzystania w sposób zrównoważony z gruntów przydatnych produkcji rolniczej, jak również wykonanie działań ochrony czynnej siedlisk podlegających ochronie konserwatorskiej. Synergia działań w tych obszarach daje wymierne korzyści obu stronom - zrównoważony sposób realizacji dzierżaw przyczynia się do zachowania cennych przyrodniczo obszarów w dobrym stanie ochrony, zaś produkty rolnicze zyskują atrakcyjny walor pochodzenia. Nie można o tym zapominać w procesie prowadzenia omawianych przetargów, bowiem ustawowy cel dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi podlega kontroli i ocenie. Konstrukcje przetargów i wymagania stawiane zainteresowanym odzwierciedlają właśnie dążenie do synergii celów. Efekty tej synergii muszą być dostrzegane na płaszczyźnie administracyjno-organizacyjnej, gospodarczej, konserwatorskiej czy też ekonomicznej. W sposób oczywisty, przetargi nie mogą być prowadzone w sposób sprzyjający grupie osób bez uzasadnienia odpowiadającemu istniejącym przepisom prawa byłby to czyn o charakterze korupcyjnym.

Ponieważ stosowane tryby przetargowe ograniczają tak zainteresowanych jak i dyrektorów parków narodowych, postanowiono wdrożyć inne rozwiązania w tym postulowany przez środowisko rolnicze tryb ograniczony. Projektowane procedury przetargowe w moim przekonaniu uwzględniają nie tylko oba poruszone wyżej cele wydzierżawiania gruntów parków narodowych na potrzeby rolnicze ale również pozwolą na zachowanie przejrzystości postępowań."

Źródło: KRIR


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1172689