Odpowiedź resortu rolnictwa na sprzeciw KRIR wobec braku konsultacji rozporządzenia ws. dotacji dla poszkodowanych gospodarstw


W odpowiedzi na sprzeciw Zarządu KRIR wobec braku skierowania do konsultacji z samorządem rolniczym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, otrzymaliśmy poniższe wyjaśnienia (pismo z dn. 23.09.2019 r. sygnowane przez Podsekretarza Stanu w MRiRW Rafała Romanowskiego):

(...) Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia ARiMR udzielać będzie dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Powyższa pomoc będzie udzielana:

1) na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 tj. poza formułą pomocy de minimis - w przypadku gdy szkody, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku onajwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo 

2) zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 tj. w formule pomocy de minimis w przypadku gdy szkody, oszacowane przez ww. komisję wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Ponadto zgodnie ww. rozporządzeniem Agencja ta będzie mogła udzielać dotacji dlam producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy zarówno w 2019 r. jak i 2020 r.

A zatem w przypadku wykorzystania w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L 352), przedmiotowa pomoc będzie mogła zostać wypłacona w 2020 r.

Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 702 /2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) stanowią, że państwa członkowskie mogą udzielać pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej. Stosownie do art. 2 pkt 16 ww. rozporządzenia oraz stanowiska Komisji Europejskiej niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej oznacza niekorzystne warunki pogodowe, takie jak: mróz, burza i grad, lód, ulewny lub długotrwały deszcz lub poważna susza, które niszczą ponad 30% średniej produkcji wyliczonej na podstawie:

a) produkcji z ubiegłych trzech lat; lub
b) średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Jednocześnie uprzejmie i nformuję, że rozporządzenie z dnia 6 września 2019 r. z mieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie było przedmiotem konsultacji społecznych z uwagi na konieczność pilnego uruchomienia określonej w nim pomocy.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245696