Odpowiedź resortu rolnictwa na wystąpienie KRIR dot. wycofywania środków ochrony roślin


Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR, dotyczące wycofywanych z obrotu substancji czynnych i zmniejszającej się liczby dostępnych środków ochrony roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało (►w piśmie z dn. 30.03.2021 r.), że Departament Klimatu i Środowiska aktywnie angażuje się w prace Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, który decyduje o zatwierdzaniu substancji czynnych do stosowania w środkach ochrony roślin. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej czynnie uczestniczy w procedurze oceny substancji czynnych, przygotowuje komentarze do poszczególnych etapów tej oceny, a także bierze udział w spotkaniach eksperckich.

MRiRW współpracuje z jednostkami eksperckimi, celem dokonania naukowo uzasadnionej i merytorycznej oceny substancji czynnych oraz wypracowania stanowiska dotyczącego ich zatwierdzania. Dokonuje analizy sytuacji, mając na względzie potrzeby rolnictwa, jak również zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiej żywności.

Należy podkreślić, iż jest wiele różnych powodów, dla których substancje czynne są wycofywane. Komisja Europejska może podjąć decyzję o wycofaniu zatwierdzenia substancji czynnej w przypadku, gdy zostanie udowodniony jej szkodliwy wpływ na zdrowie lub życie ludzi oraz negatywne skutki dla środowiska. Jednakże dzieje się tak również w sytuacjach, gdy podmioty ubiegające się o zatwierdzenie danej substancji przestają wspierać jej zatwierdzenie, następuje wycofanie wniosku lub nie są dotrzymane wymogi proceduralne.

W odniesieniu do informacji wskazanej w stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 1 lutego 2021 r., jako że w 2021 r. w Polsce zostaną wykreślone 54 substancje czynne, Resort rolnictwa informuje, że wedle najlepszej wiedzy tutejszego urzędu, Komisja Europejska wydała do tej pory rozporządzenia wykonawcze, na mocy których w roku 2021 w Unii Europejskiej wycofanych zostanie 10 substancji czynnych.

Ponadto, wyrażone w ww. piśmie stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące środków ochrony roślin, zostanie wykorzystane przez Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w ramach prac nad Planem Strategicznym oraz wdrażaniem strategii "Od pola do stołu". Departament w dotychczasowych kontaktach z Komisją Europejską konsekwentnie prezentuje stanowisko, iż jakiekolwiek zmiany legislacyjne zmierzające do osiągnięcia przez Unię Europejską ujętych w strategii "Od pola do stołu" celów redukcyjnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin, powinny być poprzedzone rzetelna analizą wpływu, obejmującą nie tylko aspekty środowiskowe, ale także zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, konkurencyjność unijnego rolnictwa, jak i nowe zgorzenia fitosanitarne, wynikające m.in. ze zmian klimatycznych.

Dodatkowo MRiRW informuje, iż wszelkie uwagi dotyczące strategii Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście ograniczania stosowania środków ochrony roślin, kształtowania ochrony roślin oraz alternatywnych metod ochrony roślin, należy kierować do Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej.

Źródło: KRIR


 

punktator

Przydatne linki


KSOW - projekty realizowane przez MIR w 2021 r.

► Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych - wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie

► Współczesna kobieta w środowisku wiejskim - wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii

► Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów - szkolenia i zajęcia praktyczne

► Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca - wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

► Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich

URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1446867