Odpowiedź na wnioski RP MIR w Chrzanowie dot. zadań realizowanych przez ARiMR


►W piśmie z dn. 14.03.2023 r. Prezes ARiMR H. Szymańska odniosła się do wniosków zgłoszonych przez RP MIR w Chrzanowie (przekazanych przez KRIR ►pismem z dn. 23.02.2023 r.). Poniżej treść odpowiedzi.

Wniosek o niewystępowanie do rolników o zmianę i dostosowanie już złożonych wniosków o płatności obszarowe w związku z aktualizacją gruntów TUZ.

"(...) Sposób sformułowania wniosku nie pozwala na określenie zakresu żądania. Dlatego też Agencja będzie mogła udzielić odpowiedzi dopiero po doprecyzowaniu wniosku poprzez sformułowanie go w sposób nie budzący wątpliwości."

Wniosek o wyjaśnienie zagadnienia rozliczania VAT-u przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną jako podatnik VAT, w działaniach „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

"W ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in. podatku od towarów i usług (VAT). Natomiast kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT przez beneficjentów operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" z urzędem skarbowym nie należy do kompetencji ARiMR.

Odnosząc się do operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" nadmienić należy, iż przepisy rozporządzenia wykonawczego MRiRW z dn. 23.10.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW na lata 2014-2020 (DzU z 2022 r. poz. 1680) nie odnoszą się do kwestii rozliczania podatku VAT związanego z inwestycjami w środki trwałe oraz zakupami środków obrotowych.

W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozliczenia podatku VAT, związanego z wydatkami ponoszonymi w ramach zakupów określonych w biznesplanie i finansowanych ze środków publicznych, beneficjenci, także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający VAT na zasadach ogólnych, powinni zwracać się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego."

Wniosek o wyjaśnienie kwestii związanej z aktualizacją kwot dotacji w działaniu „Modernizacja małych gospodarstw” - czy zwiększona kwota dotyczy wszystkich gospodarstw, które zgłosiły wniosek, czy tylko tych które limit wykorzystały.
 
"W dn. 17.12.2022 r. weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020 (DzU z 2021 r. poz. 2101 z późn. zm.), dalej "rozporządzenie wykonawcze". Zmienione regulacje umożliwiają zwiększenie wysokości limitu pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", w okresie realizacji PROW 2014-2020.
 

W związku z tym pomoc może być przyznana do wysokości:
a) 1 000 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A (rozwój produkcji prosiąt),
b) 600 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B - D (B - rozwój produkcji mleka krowiego, C - rozwój produkcji bydła mięsnego, D - racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu), przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.
Zakresem zmienionych regulacji objęci są:

  • wnioskodawcy, który złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w 2022 r., a złożone przez nich wnioski nie zostały rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy) oraz
  • beneficjenci, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Jak stanowią przepisy, aby skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest do złożenia wniosku o zmianę umowy:

1) w termie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego - w przypadku, gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymał płatności końcowej;

2) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową - w pozostałych przypadkach.

W sytuacji niezłożenia takiego wniosku albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej, Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2038073