Odpowiedź resortu sprawiedliwości w kwestii zmiany rozporządzenia ws. określenia przedmiotów należących do rolnika


Małopolska Izba Rolnicza przekazala do KRIR (pismio z dn. 09.03.2020 r.) swoje uwagi i propozycje w kwestii zmiany rozporządzenia z dn. 05.07.2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji – w zakresie obowiązku informowania izb rolniczych przez komorników występujących z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, o wysokości windykowanej należności.

Samorząd rolniczy powinien wyrażać takie opinie w oparciu o rzetelne dokumenty i informacje. W praktyce izby rolnicze muszą się opierać o informacje uzyskane w drodze prywatnych znajomości naszych delegatów (które nie zawsze są pełne i miarodajne). Nie przekazano izbom także żadnych narzędzi umożliwiających ocenę faktycznej niezbędności składników majątku, ujętych we wnioskach komorników, do prawidłowego prowadzenia produkcji rolnej.
W przesłanych przez komorników wnioskach brakuje także informacji takich jak np. czy dany rolnik składa osobiście wniosek o dopłaty bezpośrednie, co pozwoliłoby ocenić, czy jest rolnikiem aktywnym, czy też nie. Przydatnymi informacjami zdaniem Izby byłoby też podanie, czy rolnik jest ubezpieczony w KRUS, czy jest zameldowany/trwale zamieszkuje na terenie gminy, w której położone jest wymienione we wniosku gospodarstwo, lub na terenie gmin ościennych. MIR postuluje także o informowanie we wniosku o wysokości zadłużenia ciążącego na rolniku, gdyż wydając opinię nie może ocenić, czy realna wartość wnioskowanych do zajęcia składników majątku nie przewyższa rażąco kwoty jego zobowiązania.

KRIR przekazała powyższe do ministra sprawiedliwości w dn. 07.05.2020 r. W odpowiedzi z resortu sprawiedliwości (►pismo z dn. 20.11.2020 r.), przekazano, że (...) przedstawione propozycje zostały przekazane do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji celem dalszych analiz. (...) Niezależnie od powyższego na chwilę obecną w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości nie są prowadzone żadne prace nad przedmiotowym rozporządzeniem, co wynika w dużej mierze z faktu, że zadania uregulowania omawianych kwestii na poziomie ustawowym podjął się Senat RP. W tym zakresie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opracowała projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 222), w którym planuje się przenieść rozwiązania zawarte w rozporządzeniu do ustawy, zakładając jednocześnie uchylenie art. 830 k.p.c. Mając na względzie powyższe równolegle procedowanie omawianego rozporządzenie nie wydaje się być celowe.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1802035