Odpowiedzi na uchwały podjęte podczas Porozumienia Izb Polski Południowo-Wschodniej


W dniach 26 - 27 listopada 2018 roku w Szczyrku odbyło się kolejne posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, w skład którego wchodzą Lubelska, Małopolska, Świętokrzyska, Podkarpacka, Śląska oraz Izba Rolnicza w Opolu.

W czasie dyskusji prowadzonej w czasie posiedzenia uczestnicy podjęli dwanaście uchwał odnoszących się bezpośrednio do najistotniejszych problemów z jakimi zmagają się rolnicy, w wyszczególnionych poniżej sprawach:

 1. zniesienia zakazu stosowania herbicydów w uprawie bobowatych w ramach zazielenienia;
 2. utworzenia niezależnych laboratoriów pełniących zadania instytucji odwoławczej w obrocie artykułami rolnymi;
 3. zmiany zapisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" - w zakresie sztywnych terminów stosowania nawozów organicznych;
 4. zmiany zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz.1385). w celu doprecyzowania pojęć „rolnik” i „gospodarstwo rolne”, objętych tymi przepisami;
 5. zmiany Prawa łowieckiego, w art. 46, w celu uwzględnienia fakultatywnego uczestnictwa przedstawiciela właściwej Izby Rolniczej w Zespole szacującym oraz przywrócenia  obowiązku informowania właściwej gminy o miejscu przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich;
 6. uregulowania problemu odszkodowań za szkody i ograniczenia w dostępie do nieruchomości rolnych wzdłuż dróg publicznych, w związku z ustawianiem zasłon przeciwśnieżnych;
 7. dopłat do stada podstawowego trzody chlewnej w celu ratowania pogłowia krajowego i rozwoju krajowej produkcji prosiąt;
 8. rozwiązań wspierających faktyczne wykorzystanie paszowe TUZ poprzez wprowadzenie płatności związanej z utrzymywaniem w danym gospodarstwie przeżuwaczy, koni i gęsi;
 9. odszkodowania za szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzęta dzikie nie wymienione w Prawie łowieckim i w ustawie o ochronie zwierząt;
 10. wprowadzenia rozwiązań prawnych i techniczno-organizacyjnych w celu usprawnienia sytemu monitoringu suszy rolniczej, biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia z 2018 roku;
 11. wprowadzenia powszechnych badań na boreliozę dla rolników i mieszkańców wsi oraz terenów zalesionych;
 12. zmiany metodyki określania tzw. wskaźnika dochodu rolniczego.

►Pełna treść uchwał  

Powyższe uchwały przesłano do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a następnie przedłożone zostały Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pod koniec kwietnia br. resort rolnictwa przesłał pismo, w którym do przekazanych wniosków odniósł się Sekretarz Stanu Szymon Giżyński. 

►Pismo z MRiRW


 

Licznik odwiedzin: 1030107