Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego VW T5


1. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, os. Krakowiaków 45 A/15, 31-965 Kraków.
Tel. 12 643 17 62, 12 643 16 87
e-mail: mir@mir.krakow.pl

2. Przedmiot przetargu: samochód osobowy
Nr rejestracyjny/numer nadwozia: KR942FH / WV2ZZZ7HZ8X010208
Rok produkcji: 2007
Marka / model / typ: VOLKSWAGEN / TRANSPORTER T5 1.9 TDI Euro 4 / TRANSPORTER T5 TDI L2
Kolor powłoki: CZERWONY
Pojemność silnika: 1 896 cm3
Moc silnika: 75 KW
Paliwo: ON
Przebieg: 249 957 km
Data pierwszej rejestracji: 11.03.2008 r.

Ostatnio wymieniono:
− przewody hamulcowe.

Serwisowany na bieżąco. 
Dwa komplety opon.

3. Tryb przetargu: pisemny przetarg ofertowy

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. do godziny: 15:00 do sekretariatu Małopolskiej Izby Rolniczej,
os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
16 stycznia 2024 r. o godz. 12:00
►Formularz ofertowy można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie Izby.

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta na zakup samochodu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- nr PESEL i NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę ofertową i warunki jej zapłaty
- telefon kontaktowy oraz adres e- mail
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8:00–15:00 w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie os. Krakowiaków 45 A/15, w zaklejonych kopertach z napisem:

„Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego VW T5. 
Nie otwierać przed dniem 16 stycznia 2024 r. godz. 12:00”

6. Cena wywoławcza: 37 400 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych).

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego: Małopolskiej Izbie Rolniczej w Nowym Sączu, ul. Bielowicka 39L/2.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 18 441-41-55
Informacji udziela Pani Lucyna Chęcińska, w godz. 7:00 – 15:00

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

9. Inne informacje.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu.

10. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:
- zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- nie będzie zawierać danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 5. lub będą one niekompletne, nieczytelne, albo budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11. O odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta.

12. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone: na stronie internetowej MIR oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby


MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI ZE SPRZEDAZY SAMOCHODU W DOWOLNYM MOMENCIE.


Dokumenty do pobrania:

►Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego (pdf)

►Formularz ofertowy_oświadczenie (pdf)

►Formularz ofertowy_oświadczenie (doc)

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544852