Posiedzenie WZ MIR, 16 grudnia 2021 r.


16 grudnia 2021 r. odbyły się obrady VIII Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie po raz kolejny przeprowadzano w formie zdalnej.

Po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniego posiedzenia WZ MIR, wyborze Sekretarza, składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, głos zabrali zaproszeni goście, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.

 • Pani Anna Glixeli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, poinformowała o przyjętym budżecie na 2022 r. Zdecydowano o kontynuacji wszystkich działań dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich:

- dofinansowanie zadań m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól;
- dofinansowanie na wyposażenie już istniejących, starych świetlic wiejskich;
- program OwcaPlus - dotacje na zapobieganie sukcesji wtórnej w górach;
- kontunuowanie działań mających na celu powstanie Małopolskiej Giełdy Rolnej.

 • Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, omówiła problemy związane z chorobami zakaźnymi: ASF, ptasią grypą, wścieklizną.

Pani Izabela Stefańczyk – Zastępca Dyrektora ARiMR – poinformowała o kwotach jakie zostały wypłacone z tytułu dopłat bezpośrednich oraz w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r. Omówiła także programy pomocowe w ramach PROW 2014-2020, na które obecnie ARiMR prowadzi nabór:

- tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD);
- inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych;
- inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, o pomoc mogą starać się dwie grupy rolników: Do pierwszej należą poszkodowani w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, do drugiej zaś ci, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 • Pani Justyna Kosecka - Dyrektor KRUS poinformowała o działaniach realizowanych w 2021 r. Szczególnie skupiła się na zawartym w lipcu br. porozumieniu pomiędzy FS USR a MIR, na mocy którego rolnicy poszkodowani w pożarze w Nowej Białej otrzymali promesy na pomoc w odbudowie zniszczonych budynków oraz zakupie utraconego sprzętu i maszyn rolniczych.
 • Pan Jacek Gołda Dyrektor Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa UW - omówił wielkość strat w uprawach spowodowana niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 • Pan Mirosław Boruta-Kwiatkowski Zastępca Dyrektora OT KOWR poinformował o zmianie adresu na ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków.

Pani Anna Glixelli, Pani Izabela Stefańczyk i Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta odniosły się do wielu pytań dotyczących głównie pomocy finansowej z jakiej mogą skorzystać rolnicy oraz przeprowadzanych kontroli.

Po zakończeniu części z udziałem zaproszonych gości, przystąpiono do punktu poświęconego informacji nt. podsumowania działalności Izby po 11 miesiącach 2021 r. Delegaci nie zgłosili żadnych uwag i nie mieli pytań do opracowania, które otrzymali. Prezes R. Czaicki nadmienił, że po objęciu urzędu ministra rolnictwa przez H. Kowalczyka nastąpiła poprawa współpracy samorządu rolniczego z MRiRW. Zorganizowano już wiele wspólnych spotkań, podczas których omawiane są propozycje długofalowych rozwiązań dla rolnictwa.

Główny, tematem dalszej części spotkania był plan budżetu Izby na 2022 r. Ostatecznie delegaci jednogłośnie przyjęli kolejne uchwały:

W ostatniej, roboczej części posiedzenia delegaci zgłaszali wolne wnioski:

 1. wniosek o poinformowanie rolników o spotkaniu z M. Kołodziejczakiem organizowanym przez małopolską AGROUNIĘ w sobotę, 18.12.2021 r. o godz. 11:00 na Zamku Królewskim w Niepołomicach;
 2. wniosek o wprowadzenie dla rolników możliwości przerwania zobowiązania pięcioletniego z działania PROW wskutek długotrwałej niezdolności do pracy (renta zdrowotna KRUS) bez sankcji finansowych w przypadku, gdy nie ma możliwości przejęcia zobowiązania przez następcę;
 3. wniosek o zamieszczanie na platformie eKRUS informacji na temat otrzymywanych przez rolników świadczeń z KRUS;
 4. wniosek o przyspieszenie prac w sprawie powstania nowej giełdy rolnej w Krakowie;
 5. wniosek o wsparcie prawne dla rolników - uczestników procesu scaleniowego w miejscowości Przeginia (gm. Jerzmanowice-Przeginia) w procesie odwoławczym związanym z niekorzystnym podziałem gruntów rolnych. Scalenie dokonywane jest na mocy postanowienia Starosty Krakowskiego nr GN.IV.6821.5.7.2019.AM z dnia 24.09.2019 roku oraz na podstawie Ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 908 z późn. zm.). Część gruntów, po dokonaniu podziałów, straciło charakter rolniczy w związku z czym utrudniona została komunikacja i dojazd sprzętem rolniczym do gruntów wyznaczonych po podziale. Niektórzy z rolników, biorących udział w procesie scaleniowym, utracili część swoich gruntów rolnych, które były zgłoszone do realizowanych działań z PROW (młody rolnik, restrukturyzacja małych gospodarstw, ekologia) i obecnie grożą im sankcje w postaci zwrotu części otrzymanych premii lub wsparcia. Sprawa wymaga pilnej interwencji, gdyż plan scalenia został wyłożony w dniu 14.12.2021 r., a na odwołanie rolnicy mają 14 dni tj. do dnia 28.12.2021 r.,
 6. wniosek o wydruk wizytówek dla delegatów rad powiatowych;
 7. wniosek o przeprowadzenie/dofinansowanie badań dla dzieci na obecność glifosatu w moczu;
 8. wniosek o podjęcie działań, w efekcie których pieniądze przeznaczane na wsparcie hodowli owiec trafiały do rolników a nie do instytucji;
 9. wniosek o zwiększenie kwoty na restrukturyzację małych gospodarstw w ostatnim naborze z 60 do 150 tys. zł;
 10. wniosek o rozeznanie możliwości uzyskania dofinansowania na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na obiektach/budynkach należących do MIR.
 11. wniosek o zwiększenie liczby wydanych przez MIR egzemplarzy kalendarza na rok 2023 w związku z dużym zainteresowaniem rolników.

Uczestnicy spotkania przegłosowali przedstawione wnioski do dalszej realizacji przez Zarząd MIR.
Na zakończenie Prezes R. Czaicki podziękował delegatom za udział w spotkaniu i złożył świąteczno-noworoczne życzenia, spotkanie uwieńczone zostało wspólnym kolędowaniem.

Dorota Korepta-Kura i Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764187