Posiedzenie WZ MIR, 6 czerwca 2022r.


W dniu 6 czerwca 2022r. w biurze MIR w Krakowie odbyło się posiedzenie IX Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniego posiedzenia WZ MIR, wyborze Sekretarza, składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, głos zabrali zaproszeni goście, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.

  • Pan Michał Mrówka – Zastępca Dyrektora KRUS, przekazał aktualne informacje dot. statystyki w zakresie ubezpieczeń w woj. małopolskim. Poinformował, że od 15 czerwca wejdą w życie zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Do najważniejszych zmian należą: prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego; prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co  najmniej  25 lat ubezpieczenia  emerytalno-rentowego; doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS; rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej; rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów; turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • Pani Anna Glixelli- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, poinformowała, że obecnie trwają prace nad określeniem terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego. Omówiła konkursy i programy ogłoszone przez UMWM tj: „Małopolska Deszczówka”, „Małopolska Wieś” oraz „Małopolskie Świetlice Wiejskie”. Poruszyła również sprawę utworzenia nowej giełdy rolnej w Małopolsce, wyboru lokalizacji oraz pozyskania środków na jej sfinalizowanie.
  • Pan Dominik Pasek- Dyrektor MODR- podsumował świadczenie usług przez małopolskich doradców rolnych w ramach kampanii wypełniania wniosków obszarowych,  przekazał informację o aktualnie realizowanych przez MODR projektach oraz zaprosił na tegoroczną jubileuszową 30 edycję „Agropromocji”, która odbędzie się w nowej lokalizacji na terenach „Centrum Opoka” w Starym Sączu.
  • Pani Jolanta Madejska- Dyrektor SDOO Węgrzce- omówiła aktualne działania prowadzone przez Stację Doświadczalną w Węgrzcach.
  • Pan Jerzy Radoń- Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR- podsumował tegoroczną kampanię składania wniosków obszarowych w woj. małopolskim oraz omówił inne programy wsparcia uruchomione przez ARiMR.
  • Pan Tomasz Wilczek-Dyrektor WIORiN-u- nowo mianowany Dyrektor przedstawił aktualne działania przeprowadzane przez Inspekcję m.in. paszportowanie materiału siewnego, kontrole fitosanitarne.
  • Pani Agnieszka Kuty-Szewczyk- Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii-omówiła sytuację  w Polsce i w Małopolsce związaną z chorobami zakaźnymi: ASF, ptasią grypą, wścieklizną.
  • Pan Sławomir Dyl- Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW, omówił realizowane działania na rzecz budowy dróg gminnych i powiatowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych .
  • Pan Andrzej Kawalec -Kierownik Oddziału Rolnictwa w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW- przekazał aktualne informacje dot. suszy na terenie Polski i Małopolski oraz o możliwej pomocy dla rolników których w 2021 r. co najmniej 60 proc. plonu zostało poszkodowane m.in. w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna.

Prezes MIR, Ryszard Czaicki podziękował Panu Andrzejowi Nowakowi dotychczasowemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  za wieloletnią współpracę z Małopolska Izbą Rolniczą wręczając odznaczenie „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”
Po zakończeniu części z udziałem zaproszonych gości, przystąpiono do przedłożenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2021rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021rok. Po przeprowadzonej dyskusji, delegaci jednogłośnie przyjęli: uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2021rok (Uchwała nr 41/WZ/2022) oraz Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu MIR za 2021rok. W toku posiedzenia przedstawiono również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021r. które Delegaci jednogłośnie zatwierdzili przyjmując stosowną uchwałę (Uchwała nr 43/WZ/2022). W dalszej część obrad WZ MIR, Delegaci opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2021roku, przyjmując uchwałę Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. W kolejnym punkcie programu przedstawiono propozycje nowelizacji budżetu na 2022rok. Przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących nowelizacja została przyjęta przez Członków WZ MIR uchwałą nr 45/WZ/2021. Na zakończenie obrad Komisja Uchwał i Wniosków odczytała zgłoszone przez delegatów wnioski dot. m.in. organizacji działalności targowisk, szkód łowieckich, funkcjonowania obsługi administracyjnej izby a następnie przekazała je do dalszej realizacji Zarządowi MIR.

Joanna Krasicka, Biuro MIR w Krakowie

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151615