Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej


W dniu wczorajszym tj. 18.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR, którego celem było podsumowanie roku 2019 w zakresie działalności merytorycznej i finansowej Izby. Spotkanie to miało wymiar historyczny. Odbyło się bowiem w okresie pandemii, która nakłada na organizatorów liczne obowiązki wynikające z obostrzeń sanitarnych. Uczestnikom spotkania mierzono temperaturę, zapewniono płyny do dezynfekcji dłoni oraz miejsca siedzące z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Wyjątkowość tego Walnego Zgromadzenia wynikła również z faktu, że gościliśmy na nim liczną grupę rolników, na czele z Panem Andrzejem Szubą z AGROunii. Na wniosek Pana Grzegorza Płażka zmieniono porządek obrad i, honorując obecność rolników, poproszono ich o przedstawienie problemów, z którymi przyszli na posiedzenie WZ MIR. Rozżaleni rolnicy pokazali rozmiar szkód łowieckich w swoich gospodarstwach i bezsilność wobec kół łowieckich które nie respektują praw rolników do uczciwych odszkodowań. Problem szkód łowieckich jest tematem dyżurnym wszystkich spotkań izbowych. Szczególnie bolesny jest on dla tych, którzy w wyniku szkód łowieckich stracili plony, tracąc jednocześnie podstawę egzystencji swoich gospodarstw. W szerokiej i długiej dyskusji w której udział wzięli: Dariusz Włudyka, Edward Majchrowski, Janusz Wałaszek, Ryszard Czaicki, Marek Boligłowa oraz Marek Chudoba, przedstawiony został długoletni proces problemów związanych ze zmianami przepisów prawnych w zakresie szacowania szkód oraz zakres interwencji izb rolniczych. W obecnym stanie prawnym nie pozostaje nam nic innego, jak żądać od kół łowieckich rzetelnego i uczciwego szacowania szkód i tym samym przekazywania rolnikom uczciwej rekompensaty, oraz stosowania szeregu działań, które spowodują obniżenie strat w uprawach rolnych wyrządzanych przez dziko żyjącą zwierzynę (stosowanie pastuchów elektrycznych, zakładanie poletek zaporowych, budowa urządzeń łowieckich, stosowanie repelentów, odstrzał sanitarny i redukcyjny, otwarcie polskiego podmiotu skupującego tusze pozyskanej zwierzyny łownej). Dyskusję tę, w sposób racjonalny, zakończył przewodniczący Komisji Rewizyjnej MIR Marek Chudoba cytując fragment protokołu z ostatniego posiedzenia tejże Komisji, w którym zostało zawarte również stanowisko Izby.

„Członkowie Komisji stwierdzili jednoznacznie, że system szacowania szkód łowieckich, pomimo wielokrotnej nowelizacji przepisów prawnych w tym zakresie, jest daleki od doskonałości. Członkowie Komisji stwierdzili, że jeżeli w przepisach prawa mówi się, iż zwierzęta dziko życzące na terenie Polski są własnością i dobrem Państwa, musi istnieć system, w którym Państwo będzie aktywnie uczestniczyło finansowo w pokrywaniu strat ponoszonych przez rolników w wyniku żerowania dzikich zwierząt. W chwili obecnej w procesie szacowania szkód łowieckich występują dwie strony z rozbieżnymi interesami: z jednej strony rolnik ponoszący wielokrotnie straty o dużych wartościach spowodowane przez dziko żyjącą zwierzynę, zaś z drugiej strony koła łowieckie i częściowo Państwo, w przypadku zwierząt objętych całoroczną ochroną. Rozbieżności w szacowaniu wysokości szkód wynikają z wielu czynników, w tym słabej kondycji finansowej kół łowieckich, nierealizowanych planów odstrzału, zmiany płodozmianów roślin w użytkowaniu gruntów rolnych, zdominowaniem przez obcy kapitał skupu pozyskanej zwierzyny. W niedalekiej przeszłości mieliśmy do czynienia z propozycją rozwiązań prawnych, dających szansę na stworzenie funduszu ze środków budżetu państwa na uczestniczenie ze znaczącym udziałem trzeciej strony w szacowaniu szkód, czyli Państwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej przedstawili przykłady znaczących szkód spowodowanych przede wszystkim przez dziki w uprawach kukurydzy, warzyw, buraków cukrowych oraz przez gatunki endemiczne np. gołębie grzywacze, stanowiące w niektórych obszarach województwa małopolskiego zagrożenie dla upraw soi.”

W dakszej części posiedzenia Walnego Zgromadzenia • jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej Izby za 2019 r. (omówione przez Prezesa Zarządu Ryszarda Czaickiego), • jednogłośnie przyjęto uchwałę o wykonaniu budżetu za 2019 r. (omówione przez Dyrektora Henryka Dankowiakowskiego), • zaakceptowano sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej (omówione przez jej Przewodniczącego Pana Marka Chudobę) oraz • zaakceptowano zmiany statutu podyktowane przez obecną i przyszłą sytuację epidemiologiczną Polski. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło również absolutorium Zarządowi.

Następnie delegaci przedstawili liczne wnioski, które Izba skieruje do administracji państwowej. I tak: Grzegorz Płażek i Marek Boligłowa zgłosili • wnioski dotyczące zwiększenia dofinansowania do programu utylizacji folii rolniczych, opon rolniczych, eternitu oraz instalacji fotowoltaicznych. Panowie Karol Zachwieja oraz Stanisław Łuszczek • wnioskowali o pomoc w ochronie środowiska rolniczego na terenach górskich przed nieuprawnionym wykorzystaniem tych terenów przez użytkowników quadów, motocykli oraz samochodów terenowych. Pan Edward Majchrowski kolejny raz zgłosił • wniosek o możliwości dalszego prowadzenia gospodarstwa przez rolników odchodzących na emeryturę. Wniosek ten wielokrotnie przedstawialiśmy już w ministerstwie rolnictwa, które w odpowiedziach anonsuje reformę systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Pan Józef Magiera • wnioskował o ograniczeni populacji wilków na terenie pow. gorlickiego. Pan Janusz Wałaszek przedstawił • wnioski dotyczące konieczności zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości odnośnie wyrażania opinii samorządu rolniczego co do zajęć komorniczych majątku gospodarstwa rolnego i wprowadzenia zakazu wykorzystywania gleb klas I-III i ścisły nadzór nad wykorzystaniem gleb klasy IV na cele niezwiązane z rolnictwem. Pani Krystyna Janecka zaproponowała, aby w każdym przetargu dotyczącym sprzedaży lub dzierżawy ziemi przez KOWR uczestniczyli przedstawiciele Izby. Pani Marzena Warias omówiła sytuację swojego gospodarstwa w zakresie ubezpieczenia warzyw w systemie dopłat. Ze względu na wyczerpania środków z budżetu państwa w maju nie mogła ubezpieczyć upraw warzyw w swoim gospodarstwie. Pan Robert Tracz zgłosił wniosek aby przedstawiciele Izby uczestniczyli w komisji scaleniowej w miejscowości Przeginia. Pan Marek Chudoba zgłosił wniosek o zobligowanie Przewodniczącego Komisji Budżetowej KRIR Pana Marka Lenczowskiego do przedstawienia planu budżetowego KRIR.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR

W załączeniu dokumenty:

►Sprawozdanie Zarządu MIR za 2019 r.
►Wykonanie budżetu za 2019 r.
►Realizacja wniosków i uchwał.


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1509252