Premie dla młodych rolników z PS WPR 2023-2027 - wydłużenie terminu naboru do 16 października br.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 16 października 2023 r. włącznie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1. Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,

2. W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

3. W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

2. Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

1. Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł
2. Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników, objętych niniejszym ogłoszeniem, określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników” - opublikowany poniżej

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi 811 mln zł.

Dane kontaktowe ARiMR:

Departament Działań Premiowych ARiMR
telefon: 22 595 06 20
adres mailowy: DDP_zadajpytanie@arimr.gov.pl

Materiały do pobrania:

►Regulamin I.11 (pdf)
Zał​_1​_Rodzaje​_dokumentów​_potwierdzających​_kwalifikacje​_zawodowe​_i​_umiejętności (pdf)
Zał​_2​_Formularz​_umowy​_o​_przyznanie​_pomocy (pdf)
Zał​_3​_Kryteria​_wyboru​_operacji (pdf)
Zał​_4​_Lista​_załączników​_oświadczeń (pdf)

Źródło: ARiMR 


Premie dla młodych rolników - ruszył nabór wniosków, 30-08-2023 
Premie dla młodych rolników - nabór wniosków od 30 sierpnia do 29 września 2023, 25-08-2023

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2250979