Projekt rozporządzenia dot. zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania chrząszcza Agrilus planipennis


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od wymagań specjalnych dla drewna pozyskanego z roślin rodzaju Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. pochodzącego z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag do projektu w terminie do dnia 22 listopada 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.

--------------------------------------------

Przepisy projektowanego rozporządzenia wykonują decyzję wykonawczą Komisji 2018/1959 z dnia 10 grudnia 2018 r. ustanawiającą odstępstwo od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Agrilus planipennis (Fairmaire) poprzez drewno pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.Urz. UE L 315 z 12.12.2018, str. 27).

Agrilus planipennis (Fairmaire) jest organizmem kwarantannowym niewystępującym w Unii Europejskiej wymienionym w części A sekcji 1 lit. a pkt 1.2 w załącznika I do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.) i odpowiednio załączniku nr 1 części A dziale I lit. a pkt 1.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1227, z późn. zm.). W związku z tym w załączniku IV w częśc i A sekcji I pkt 2.3 do dyrektywy 2000/291WE ustanowiono wymagania specjalne jakie muszą zostać spełnione przez drewno pochodzące z Kanady, Chin, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Japonii, Mongolii, Republiki Korei, Rosji, Tajwanu i USA w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Agrilus planipennis (Fairmaire). Zgodnie z tymi wymaganiami drewno powinno:

1) pochodzić z obszaru uznanego za wolny od tego organizmu, a nazwa obszaru powinna zostać wskazana w świadectwie fitosanitarnym albo
2) zostać okorowane w zakładzie nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin, albo
3) zostać poddane napromienianiu jonizującemu.

Jednak przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2018 r. kontrole stosowania ww. przepisów przez Kanadę i Stany Zjednoczone Ameryki wykazały, że nadzór nad zakładami, w których okorowywane jest drewno wysyłane do Unii Europejskiej nie był właściwy. W związku z tym Komisja Europejska zdecydowała o czasowym odstąpieniu od możliwości stosowania takiego zabiegu fitosanitarnego i przyjęła decyzję 2018/1959, która utraci moc z dniem 30 czerwca 2020 r.
Przepisy projektowanego rozporządzenia wykonują postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2018/1959. Zgodnie z postanowieniami tej decyzji państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy krajowe służące realizacji jej postanowień. Mając powyższe na uwadze uzasadnione jest odstąpienie od zasady określonej w § 1 ust. I uchwały Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).

►Opiętek jesionowiec (Agrilus planipennis Fairmaire) - Poważne zagrożenie dla jesionów w Europie


 

 
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296583