Projekt rozporządzenia ws. wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty. 

►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag do projektu w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r., na adres: sekretariat@krir.pl


UZASADNIENIE

Wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz terminu i sposobu uiszczania tej opłaty wynika z uchylenia przepisów art. 18 w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 poz. 1259, z późn. zm.), które stanowiły podstawę do wydania dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz.U. poz. 1716 oraz z 2014 r. poz. 1131) oraz konieczności realizacji przepisu art. 1 pkt 17 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2170).

Obecnie regulacje prawne dotyczące gospodarowania nawozami, które zawierają związek azotu lub związki azotu rolniczo wykorzystywane w celu zwiększenia wzrostu roślinności, w tym regulacje z uchylonego z art. 18 ustawy o nawozach i nawożeniu zostały przeniesione do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2170) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ust. 7 ww. ustawy o nawozach i nawożeniu zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 105b ust. 5 ustawy – Prawo wodne, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Konsekwencją ww. zmian jest konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Na podstawie art. 105b ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ma obowiązek określenia w drodze rozporządzenia wysokość jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej oraz termin i sposób uiszczania tej opłaty, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez okręgową stację chemiczno-rolniczą przy wydawaniu opinii o planie nawożenia azotem, potrzeby pokarmowe roślin w warunkach danego siedliska oraz zapewniając powszechnie dostępny system płatności.
Zgodnie z art. 105b ust. 4 tej regulacji, opłata za opiniowanie planu nawożenia azotem, stanowi dochód budżetu państwa.

Podmiotami zobowiązanymi do posiadania planu nawożenia azotem, w tym jego opracowania oraz uzyskania pozytywnej opinii okręgowej stacji chemiczno-rolniczej o tym planie, są podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, tj. podmioty, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 
Opłata za wydanie opinii o planie nawożenia azotem ustalona została w sposób analogiczny do obowiązującego dotychczas w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych systemu obliczania wysokości opłat oraz sposobu ich uiszczania. Określona w projekcie opłata uwzględnia koszty wykonywania zadania ponoszone przez te jednostki.

Kalkulacja kosztów za opiniowanie planów nawożenia azotem przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze dokonana została w oparciu o wartość roboczogodziny i pracochłonność czynności związanych z realizacją tego zadania.
Wartość roboczogodziny ustalona jest w oparciu o koszty rodzajowe powiększone o koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem kosztów poniesionych z tytułu administrowania obiektami na rzecz innych jednostek budżetowych i kosztów sądowych.
Ogólne koszty wpływające na wartość roboczogodziny zostały podzielone przez iloczyn średniorocznego zatrudnienia i ilości roboczogodzin przypadających na jednego zatrudnionego. Jednocześnie wyznaczona jest pracochłonność poszczególnych czynności składających się na wykonanie zadania realizowanego przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Pracochłonność wyznaczona jest w minutach na daną czynność i przemnożona przez wartość wyliczonej stawki roboczogodziny, co pozwala określić ostateczną wysokość opłaty. Taki sposób wyliczenia uwzględnia faktycznie ponoszone koszty związane z opiniowaniem planu nawożenia azotem.

Koszt zadania – jednostkowa stawka opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem realizowanego przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze – wynosi:

1) wyliczona wartość roboczogodziny – 38,37 zł;
2) określona pracochłonność zadania – 14 minut;
3) wyliczona wysokość jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem – 8,95 zł [(38,37:60)x14=0,6395x14=8,953 zł].

Rozporządzenie było konsultowane z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.


 

attachments error!
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642875