Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin


Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana zasad prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie pandemii COVID-19.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, a jednocześnie obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy osób stosujących środki ochrony roślin należy wprowadzić możliwość odbywania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.
Doświadczenia zebrane w czasie trwania pandemii pozwalają sądzić, że taki system nauczania jest odpowiedni, ponieważ z jednej strony pozwala na dostarczenie odpowiedniej wiedzy uczestnikom szkolenia, z drugiej zaś umożliwia kontynuowanie działalności gospodarczej podmiotom prowadzącym szkolenia.
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin opierają się na dwóch komponentach – wykładach oraz zajęciach praktycznych. W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu wprowadza się możliwość prowadzenia wykładów w formie wideokonferencji, co nie spowoduje obniżenia poziomu szkoleń, natomiast w wielu przypadkach powinno ułatwić przeprowadzenie szkoleń z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.
Jednocześnie zajęcia praktyczne, o których mowa w § 3 pkt 1 i § 4 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia powinny być prowadzone przy fizycznej obecności uczestników szkolenia. Dotyczy to także egzaminu kończącego szkolenie, który zgodnie z  art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.
Aby zapewnić odpowiednią jakość szkoleń prowadzonych w formie telekonferencji proponuje się, aby dźwięk i obraz były przesyłane w czasie rzeczywistym.
Aby zapewnić rzeczywisty udział uczestników w szkoleniu wprowadzono obowiązek spełnienia przez nich odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych (odpowiedni sprzęt i oprogramowanie) uczestnictwa w szkoleniu, które jednocześnie umożliwią weryfikowanie przez podmiot prowadzący szkolenia ich obecności. Jednocześnie, w projektowanym § 12 c pkt 1 określono sposób tej weryfikacji, a w § 12c pkt 2 konsekwencje nieobecności.
Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, co biorąc pod uwagę charakter zmiany ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej oraz aktualną sytuację związaną z pandemią COVID-19 jest terminem odpowiednim. Projektowane rozporządzenie nie nakłada bowiem nowych obowiązków na podmioty prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, a wprowadza ułatwienia w ich organizowaniu. Tym samym proponowany termin vacatio legis jest wystarczający do przygotowania się podmiotów do nowych regulacji. Z tego samego powodu nie ma potrzeby zamieszczania w projektowanym rozporządzeniu przepisów przejściowych.

Uwagi można zgłaszać bezpośredniodo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt ww. rozporządzeniadostępnyjest pod adresem: ►https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340553


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642791