Projekt zmiany rozporządzenia ws. zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutkow regulacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: ►https://legislacja.gov.pl/projekt/12330001/katalog/12661301#12661301

Projektowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (DzU z 2014 r. poz. 1085, z późn. zm.) wynika ze zmian we Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 został w Polsce wprowadzony w dniu 28 stycznia 2013 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zakazane zostało wówczas stosowanie wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie na ten dzień znajdowały się we Wspólnym Katalogu. Do 2017 r. zmiany rozporządzenia polegały na aktualizacji wykazu odmian zgodnie z wykazem odmian znajdujących się we Wspólnym Katalogu i polegały na usuwaniu odmian, które były skreślane ze Wspólnego Katalogu, bądź dopisywaniu odmian do listy krajowej, jeśli  odmiany były dopisane do Wspólnego Katalogu. W 2017 r. na etapie przyjmowania rozporządzenia przez Radę Ministrów podjęta została decyzja, oparta o wyniki konsultacji publicznych, aby na liście odmian zakazanych do stosowania  w Polsce znalazły się nie tylko odmiany dopisane do Wspólnego Katalogu, ale również odmiany, które były z niego skreślone w latach 2013–2019.
Aktualizacja rozporządzenia w latach 2017-2019 polegała już zatem na uaktualnieniu wykazu odmian jedynie przez dodanie do niego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie zostały dopisane w latach 2017-2019 do Wspólnego Katalogu.
Lista odmian zakazanych do stosowania w Polsce w 2020 r. obejmować będzie zatem odmiany wpisane w 2019 r. do Wspólnego Katalogu, odmiany, które zostały z niego usunięte w 2019 r., jak również pozostałe odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu w latach 20132019 (te odmiany nie występują już w pełnej edycji 37. wydania Wspólnego Katalogu i jego ośmiu zmianach, które maiły miejsce w roku 2019).
Aktualizacja wykazu odmian zakazanych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter techniczny. Nie ulegają zmianie przesłanki stanowiące podstawę uzasadnienia wprowadzenia po raz pierwszy w 2013 r. zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810. Powody uzasadniające wprowadzenie w 2013 r. zakazu stosowania odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 oparte były na art. 16 ust. 2 lit. c dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz.Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 281), zgodnie z którym państwo członkowskie może po zgłoszeniu, w przypadku genetycznie zmodyfikowanych odmian, mieć prawo zabronić stosowania danej odmiany na całym terytorium swojego kraju lub na jego części lub ustanowić właściwe warunki pielęgnacji danej odmiany dla przypadków uwzględnionych pod lit. c, zgodnie z warunkami stosowania produktów będących wynikiem takiej uprawy, jeżeli są istotne przyczyny, inne niż wcześniej wymienione lub które mogłyby być wymienione w związku z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2, uznając, że dana odmiana stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.  

Prosimy o przysłanie uwag i opinii na adres e-mail: ramatowska@krir.pl w terminie do 5 marca 2021 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1802032