Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej - procedura wydawania opinii przez MIR


Procedura oraz dokumenty jakie należy dostarczyć w celu wydania opinii, przez Małopolską Izbę Rolniczą, na temat predyspozycji wnioskodawcy do prowadzenia/utworzenia gospodarstwa rodzinnego (stan na dzień 20.10.2017 r.): 

Etapy uzyskania opinii rękojmi:

1. Przygotowanie dokumentacji przez wnioskodawcę - wykaz dokumentów niezbędnych do wydania opinii:

  • wniosek o wydanie opinii rękojmi (►wzór wniosku),
  • oświadczenie o zamiarze prowadzenia działalności rolniczej (►wzór oświadczenia),
  • wypis i wyrys (mapa – załącznik graficzny) z rejestru gruntów,
  • zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • krótka informacja dotycząca planowanej działalności (rodzaj produkcji, informacja na temat posiadanych już gruntów itp.),
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wnioskodawcy,
  • informacja na temat posiadanego wykształcenia rolniczego.

2. Dostarczenie dokumentów do biura MIR (osobiście, drogą pocztową lub e-mail), rejestracja dokumentów.

3. Opracowanie opinii przez MIR - zgodnie z KPA obowiązuje 30-dniowy termin na wydanie opinii (w przypadku braków w dokumentacji termin ulega wydłużeniu):

a) uzyskanie opinii od delegata z gminy, na terenie której znajduje się działka objęta wnioskiem,
b) wydanie opinii (pozytywnej lub negatywnej) podpisanej przez Przewodniczącego Rady Powiatowej MIR.

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własność Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

MIR


 

Załączniki


Licznik odwiedzin: 732598