Resort rolnictwa w sprawie wykorzystania sprzętu nabytego przez beneficjentów operacji Rozwój przedsiębiorczości


25 czerwca 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na ►wniosek KRIR dotyczący możliwości wykorzystywania maszyn lub urządzeń nabytych w trakcie realizacji operacji przez beneficjentów operacji typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW.

Wsparcie udzielane na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" PROW 2014-2020 ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług rolniczych. Zgodnie z treścią PROW 2014-2020, przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabaezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wspracia. Obowiązek złożenia powyższej deklaracji wynika z konieczności wyeliminowania możliwości zakupu przez beneficjentów maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Należy także podkreślić, że pomoc na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" PROW 2014-2020 ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że wsparcie dla przedsiębiorców może zostać przyznane, w opraciu o spełnienie warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1)

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1090112