Resort rolnictwa ws. wsparcia na inwestycje, polegającego na dofinansowaniu zakupu stada podstawowego


Odnosząc się do postulatu dotyczącego przyznawania pomocy rolnikom, w ramach wsparcia na inwestycje, polegające na dofinansowaniu zakupu stada podstawowego w typie użytkowym mięsnym i mlecznym w celu przywracania produkcji rolnej w ich gospodarstwach, ►zgłoszonego przez samorząd rolniczy podczas konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020, resort rolnictwa (►w piśmie z dn. 19.06.2020 r.), przekazał poniższe wyjaśnienia:

(...) W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020, pomoc jest udzielana m.in. na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dn. 17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z art. 18 ust. 4 ww. rozporządzenia nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy.

Zgodnie z PROW 2014-2020 pomoc jest przyznawana na odtworzenie tych składników potencjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
W związku z tym, na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 01.03.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 2019 r., poz. 431), pomoc przyznaje się na operację zapewniającą odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu, w tym na zakup zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, jeżeli spełnione zostaną warunki przyznania pomocy, o których mowa w ww. rozporządzeniu. Natomiast nie przyznaje się pomocy na zakup stada podstawowego, w typie użytkowym mięsnym i mlecznym, w przypadku gdy zmniejszyły się plony na skutek występowania suszy.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245727