Sprzedaż działki rolnej przed upływem pięciu lat od nabycia


Zgodnie z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia tej nieruchomości. W przypadku gdy nabywający jest osobą fizyczną - powinien to robić osobiście. W tym okresie nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których możliwe jest wcześniejsze zbycie. Odbywa się to za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej. Zgoda jest wyrażana w drodze decyzji admistracyjnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.

Ustawa przewiduje również sytuacje, w których nie stosuje się obowiązku 5-letniego prowadzenia działalności. Dotyczą one nieruchomości rolnej zbywanej lub oddawanej w posiadanie m.in.:

  • osobie bliskiej;
  • w wyniku wykonania umowy z nasrtępcą, o której mowa w art. 84 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym;
  • jednostce samorządu terytorialnego Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz KOWR;
  • państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jezeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • osobie, ktorej została przyznana pomoc w ramach PROW na lata 2014-2020.

Pięcioletni obowiązek prowadzenia działalności rolniczej nie dotyczy także nieruchomości nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego. Przed upływem 5 lat można również sprzedać, wydzierżawić działkę rolną położoną w granicach administracyjnych miasta, o powierzchni mniejszej niż 1 ha, na obszarze górniczym lub terenie górniczym.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 42


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245696