Szacowanie szkód po zmianie prawa łowieckiego


W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, i z pytaniami w zakresie szkód łowieckich uprzejmie informujemy, że:

1. Szacowanie szkód oraz ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół złożony z:

a) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

  • przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,
  • przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,
  • przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

b) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

c) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

2. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej i powinien zawierać w szczególności:

a) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza gruntu, gdzie wystąpiła szkoda, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

b) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr ewidencyjny działki);

c) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;

4. Zgodnie z art. 46 ust. 5 znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód,

5. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,

6. O terminie dokonania oględzin przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

►W załączeniu pismo Ministra Środowiska z dn. 09.04.2018 r. skierowane do wojewodów

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 782018